To nie dzieje się tutaj. Ale dzieje się teraz!

Razem mamy siłę:

niesprawie­dliwość na świecie
traktujemy osobiście.
działaj z nami!

Artykuły

Białoruś przed wyborami: represje, aresztowania i niezwykła mobilizacja społeczeństwa

Opinia KOS: działania sędziego Przemysława Radzika są próbą zastraszania adwokatów

Aktualność

Wnioski i rekomendacje w zakresie wolności zgromadzeń w Polsce na podstawie obserwacji i monitoringu prowadzonych przez Amnesty International w latach 2017-2019

Najważniejsze jest zagwarantowanie, że Wang Yonghang nie będzie torturowany ani poddawany innym formom złego traktowania. Wierzę, że Wang będzie mógł żyć bezpiecznie.