Świat: Bezpieczeństwo jest pretekstem dla umniejszania praw człowieka – Amnesty International

Świat: Bezpieczeństwo jest pretekstem dla umniejszania praw człowieka

Komitet ds. Walki z Terroryzmem został powołany przez Radę Bezpieczeństwa po atakach 11 września w celu monitorowania wszelkich kroków, które – zadaniem Rady – należało podjąć dla zwalczania terroryzmu. Komitet rozpoczął dokonywanie oceny przekazanych przez rządy ponad stu raportów o podjętych dotychczas krokach.

Sekretarz Generalna Amnesty International, Irene Khan, wystosowała list do Rady Bezpieczeństwa pilnie wzywając do podjęcia zdecydowanych kroków, które zapewnią, że rządy nie będą łamać swoich zobowiązań i międzynarodowych standardów dotyczących przestrzegania praw człowieka. -W przeciwnym razie istnieje poważne niebezpieczeństwo, które już ujawniło się w niektórych krajach, że względy bezpieczeństwa wezmą górę nad przestrzeganiem praw człowieka- – czytamy w liście Irene Khan.

Żaden z sześciu ekspertów powołanych przez Komitet do udziału w ocenie raportów i opisanych w nich działań podjętych przez rządy nie jest specjalistą w zakresie praw człowieka. Dlatego Amnesty International wzywa Radę Bezpieczeństwa do zobowiązania Komitetu do Walki z Terroryzmem do:


  1. powołania eksperta w zakresie prawa międzynarodowego, włączając w to prawa człowieka, który uczestniczyłby w ocenie podjętych przez rządy działań;
  2. wypracowania dokładnych wytycznych, jak państwa winny przestrzegać standardów międzynarodowych dotyczących praw człowieka w kontekście prowadzania działań dla zwalczania -terroryzmu-.
W liście mówi się ponadto, iż -rządy niektórych państw wprowadziły nowe ustawodawstwo, które stanowi pogwałcenie standardów dotyczących praw człowieka, podczas gdy inne rządy wykorzystują obowiązujące od dawna normy interpretując je w sposób przyzwalający na represjonowanie opozycji.-

Raport ukazuje, jak palące są to problemy, które stanowią o zaniepokojeniu Amnesty International. Rights at Risk (-Zagrożone prawa-) opisuje pogwałcenia praw człowieka wynikające z działań podejmowanych przez rządy w różnych częściach świata jako środki w walce z -terroryzmem-, zarówno przed jak po 11 września. Zalicza się do nich:

  • zatrzymania na czas nieokreślony bez postawienia zarzutów i bez procesu;
  • odizolowanie podczas zatrzymania, które ułatwia stosowanie tortur;
  • niesprawiedliwe procesy;
  • ograniczanie prawa do wolności słowa, prawa do zgromadzeń i zrzeszania się.
-Kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo państwa i jego obywateli- – mówi Amnesty International- – ważne jest szczególnie, aby przestrzegane były normy odnoszące się do praw człowieka i zasad rządów prawa. Poszanowanie dla wszystkich praw człowieka jest jedynym sposobem, aby każdemu zapewnić bezpieczeństwo.-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5222