10. – Amnesty International

10.

Odpowiedzi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdza brak dwustronnych umów międzynarodowych regulujących działalność Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie służy do żądania dokonywania wykładni przepisów prawa, ani do domagania się informacji o obowiązującym prawie.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Informacja na temat obowiązujących przepisów prawnych nie stanowi informacji publicznej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Należy wskazać, że zgodnie z prawem stan wiedzy lub świadomości danej osoby fizycznej oraz informacja na temat obowiązujących przepisów prawnych nie stanowi informacji publicznej.

Ministerstwo Sprawiedliwości
W zakresie dotyczącym kompetencji Ministra Sprawiedliwości brak jest podstaw prawnych do działania amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) na terytorium Polski.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nie są znane podstawy prawne do działania amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) na terytorium Polski.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego uprzejmie zauważa, że pytania dotyczące podstaw prawnych działania NSA w Polsce, podstaw prawnych umożliwiających przekazywanie przez SKW w/w służbie danych telekomunikacyjnych i ewentualnie innych danych polskich obywateli oraz analizy prawnej zgodności programu PRISM z polskim porządkiem prawnym, pozostają poza przedmiotem regulacji jaką zakreśla ustawa o dostępie do informacji publicznej.
Powyższe wynika z faktu, że ewentualne podstawy prawne działania NSA w innych państwach, w tym w Polsce mogą jedynie określać przepisy powołujące tę służbę i prawo amerykańskie zaś ewentualnych podstaw prawnych do działań obcej służby w naszym kraju, zwłaszcza w zakresie, o jakim mowa jest we wniosku, należałoby poszukiwać w umowach i porozumieniach pomiędzy Polską a USA, które z uwagi na normatywny charakter powinny zostać opublikowane w powszechnie dostępnych organach promulgacyjnych.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Analiza tego pytania wskazuje, iż wymaga ono doprecyzowania przez wnioskodawcę. Z aktualnego brzmienia pytania nie wynika, o jakie podstawy prawne do działania amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) na terytorium Polski chodzi – ustanowione przez polskie, amerykańskie prawo, czy może procedury NATO, jak również o jakie propozycje służb amerykańskich lub amerykańskiej administracji, o których miałaby wiedzieć ABW, pyta wnioskodawca.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1521