15. – Amnesty International

15.

Odpowiedzi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Instytucją właściwą kompetencyjnie do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania jest Ministerstwo Gospodarki.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KPRM nie posiada informacji w tym zakresie.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Minister Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialny jest za kwestie związane z ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i w tym zakresie może podejmować stosowanie działania. Dotyczy to także zagadnień związanych z prowadzonymi obecnie przez Komisję Europejską negocjacjami Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (TTIP). Zgodnie z posiadanymi przez MAiC informacjami kwestia ochrony danych osobowych nie była oficjalnie przedmiotem rozmów bądź negocjacji. W szczególności na chwilę obecną, zgodnie z przeprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji analizami, Komisja Europejska nie jest uprawniona do podejmowania tematu przepływów danych osobowych w toku negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (ITIP). Ewentualne powierzenie KE takiej kompetencji może nastąpić jedynie w wyniku modyfikacji udzielonego jej przez Państwa Członkowskie mandatu. Ani Komisja Europejska, ani żadne państwo członkowskie nie zgłosiło wniosku o modyfikację mandatu w tym kierunku w trakcie dyskusji nad przyjęciem mandatu negocjacyjnego dla Komisji Europejskiej w tej kwestii. Wobec powyższego nie zaistniały dotychczas okoliczności, by Minister Administracji i Cyfryzacji mógł sprzeciwić się włączeniu kwestii międzynarodowego przepływu danych w zakres negocjacji dotyczących TTIP.
Mimo to Minister Administracji i Cyfryzacji, w odpowiedzi na pojawiające się nieoficjalne informacje, dotyczące potencjalnego włączenia zagadnień związanych z międzynarodowym przepływem danych osobowych w zakres negocjacji TTIP, przekazał swoje stanowisko, negatywnie oceniające taką koncepcję i wskazujące na zagrożenia z nią związane. Stanowisko to przekazane zostało w trybie roboczym przez Pana Ministra Gabinetowi Politycznemu pani Komisarz Viviane Reding, a jednocześnie pracownicy Ministerstwa przekazali je również w trybie roboczym do Ministerstwa Gospodarki, które odpowiedzialne jest za dalszą prezentację stanowisko na forum UE.
W chwili obecnej trwają prace Rządu RP, mające na celu aktualizację polskiego stanowiska w poszczególnych sektorach objętych negocjacjami TTIP. W toku tych prac Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prezentuje stanowisko wskazujące na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię ochrony danych osobowych tak, aby negocjowana umowa nie wpłynęła negatywnie na kształt i skuteczność europejskich przepisów w tym zakresie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1516