2. – Amnesty International

2.

Odpowiedź

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Konkluzje ujęte w ww. raporcie nie były przedmiotem wystąpień przedstawicieli MSZ na szczeblu międzynarodowym. MSZ było zaangażowane w proces negocjacji rezolucji RPCz dotyczących problematyki prawa do prywatności (rezolucja nt. promowania i ochrony praw człowieka w Internecie – dok. nr A/HRC/RES/20/8 – dostępny pod adresem internetowym – zobacz więcej; rezolucja nt. ochrony praw człowieka w walce z terroryzmem – dok. Nr A/HRC/RES19/19 – dostępny pod adresem internetowym http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G12/124/07/PDF/G1212407.pdf; rezolucja nt. wolności słowa – dok. Nr A/HRC/RES/12/16 dostępny pod adresem internetowym http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/166/89/PDF/G0916689.pdf). Uczestniczono też w pracach nad rezolucją współautorstwa Niemiec i Brazylii nt. prawa do prywatności (the right to privacy in the digital age), którą w drodze konsensusu przyjął III Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ w Nowym Jorku w dn. 27 listopada 2013 r. Do grona sponsorów projektu rezolucji dołączyło 20 państw UE (w tym Polska). Podstawowym celem tej inicjatywy było potwierdzenie prawa człowieka do ochrony prywatności oraz prawa do ochrony przed bezprawną ingerencją w prywatność, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Międzynarodowym Paktem Praw Politycznych i Obywatelskich (ICCPR). Rezolucja wzywa wszystkie państwa ONZ do podjęcia działań na rzecz zaprzestania naruszeń prawa do prywatności i zapobiegania takim naruszeniom oraz przeglądu procedur i prawodawstwa pod kątem przestrzegania prawa do prywatności.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1534