6. – Amnesty International

6.

Odpowiedzi

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stan wiedzy lub świadomości danej osoby nie stanowi informacji publicznej. KPRM nie posiada informacji w tym zakresie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrzych
Należy wskazać, że zgodnie z prawem stan wiedzy lub świadomości danej osoby fizycznej oraz informacja na temat obowiązujących przepisów prawnych nie stanowi informacji publicznej.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego uprzejmie informuje, że w przypadku uzyskania ewentualnych informacji o stosowaniu systemu PRISM wobec członków Rady Ministrów oraz innych temu podobnych działaniach NSA wobec członków polskiego rządu każdy organ państwowy, w tym także SKW, obowiązany jest do podjęcia działań wynikających z zakresu zadań tego organu albo też złożenia do organów ścigania stosownego zawiadomienia. Z uwagi na zakres zadań SKW w omawianym przypadku w grę wchodziłaby ta druga możliwość.

Agencja Bezpieczeństwa Wojskowego
Należy zauważyć, iż w przypadku powzięcia przez ABW informacji o nielegalnym zbieraniu informacji w stosunku do członków Rady Ministrów RP, ABW jest zobowiązana, w zakresie swojej właściwości podjąć przewidziane prawem działania, mające na celu rozpoznanie zagrożeń oraz ewentualne ściganie sprawców przestępstw.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1527