Afganistan: Lekcja z przeszłości pozwoli zbudować lepszą przyszłość – Amnesty International

Afganistan: Lekcja z przeszłości pozwoli zbudować lepszą przyszłość

-W tym krytycznym momencie międzynarodowa społeczność ma szansę, aby w odniesieniu do narodu afgańskiego prawa człowieka postawić na pierwszym miejscu i aby wyciągając wnioski z przeszłości budować lepszą przyszłość. Specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Afganistanie, Brahimi, ponosi odpowiedzialność za włączenie problemu praw człowieka do każdej debaty na temat przyszłości Afganistanu.-

W raporcie sformułowano zalecenia dotyczące pomocy w odbudowie Afganistanu. Ludzie, którym zostanie powierzone przywództwo, muszą być oddani sprawie ochrony praw człowieka w odniesieniu do każdej istoty ludzkiej, a w szczególności w odniesieniu do kobiet. Kobiety, a także mniejszości etniczne i religijne, nie mogą być dyskryminowane przy tworzeniu rządu i instytucji.

Podczas trwającego 23 lata konfliktu w Afganistanie Amnesty International dokumentowała poważne przypadki naruszeń praw człowieka przez wszystkie walczące strony. Każde porozumienie kończące ten dramatyczny konflikt winno zapewnić rozliczenie tych przypadków i wymierzenie winnym sprawiedliwości zgodnie z międzynarodowymi zasadami uczciwego procesu.

-Amnesty International, rozumiejąc potrzebę narodowego pojednania po wielu latach wojny i stosowania represji, jest przekonana, że żaden przyszły układ policzny nie może pozwolić na bezkarność ludzi, którzy w przeszłości łamali prawa człowieka. Unikanie prawdy o przeszłości kraju i ignorowanie potrzeby takiego rozliczenia nie prowadzi do pokoju.-

Historia pokazuje, jak fatalne skutki przynosi ignorowanie rozliczenia z łamania praw człowieka dla politycznej wygody. Od Kambodży po Sierra Leone, od Angoli po Chile, nierozliczone przypadki łamania praw człowieka mają negatywny wpływ na proces pokojowy i utrudniają dalszą ich ochronę, nawet jeżeli miały one miejsce całe dziesięciolecia wcześniej.

Każde porozumienie polityczne powinno zawierać wyraźne gwarancje stron co do natychmiastowego zaprzestania łamania praw człowieka, a w szczególności dokonywania egzekucji bez wyroku sądowego, stosowania tortur i samowolnego pozbawiania wolności. W sposób szczególny należy też potraktować zabezpieczenia przeciwko odwetom i dyskryminacji wobec grup etnicznych i religijnych.

Raport wzywa do demobilizacji dzieci, wprowadzenia restrykcji wobec dostaw broni, międzynarodowej ochrony uchodźców oraz energicznego wdrożenia programu tworzenia instytucji chroniących prawa człowieka. Rozbrojenie i rozminowywanie powinny stać się ważnymi składnikami policznego porozumienia z zapewnieniem środków finansowych i wszelkiego wsparcia ze strony wspólnoty międzynarodowej.

Należy powołać komisję ekspertów, która zbada i doradzi jak doprowadzić winnych przed oblicze wymiaru sprawiedliwości oraz zapewni, że wszystkie przyszłe instytucje, w tym sądownictwo i organa porządku publicznego, będą miały na celu promocję i ochronę praw człowieka.

Amnesty International wzywa również do powołania, tak szybko jak to będzie możliwe, obserwatorów przestrzegania praw człowieka na całym terytorium Afganistanu, aby wesprzeć ochronę praw człowieka w okresie zawierania pokoju, w fazie zaraz po wygaśnięciu konfliktu oraz w fazie reform instytucjonalnych. Wśród obserwatorów powinni również znaleźć się eksperci od praw kobiet.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5249