AI wzywa Polskę do jak najszybszego ratyfikowania i implementacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi – Amnesty International

AI wzywa Polskę do jak najszybszego ratyfikowania i implementacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

3 maja minęła druga rocznica podpisania przez Polskę Konwencji Rady Europy  w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. Dokument ten stanowi jeden z najbardziej kompleksowych systemów reagowania na problem handlu ludzi. Obejmuje on cztery obszary działania: wykrywanie handlu, karanie jego sprawców, ochronę praw ofiar oraz pomoc ofiarom w powrocie do normalnego życia. Preambuła konwencji mówi o przywiązaniu jej sygnatariuszy do idei ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Podkreśla, iż wszelkie działania podejmowane w ramach zwalczania handlu ludźmi powinny być wolne od dyskryminacji, szanować zasadę równości płci i prawa dzieci. Art.13  Konwencji chroni ofiary handlu ludźmi przed deportacją i daje im tzw. czas do namysłu. Powinien on trwać minimum 30 dni. Jest to okres, w którym osoby poszkodowane mogą odzyskać równowagę psychiczna, a także podjąć decyzje o współpracy z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w  celu ujęcia i osądzenia sprawców.

Handel ludźmi, często nazywany współczesną forma niewolnictwa stanowi poważne naruszenie praw człowieka i godzi w podstawowe prawa i wolności każdej jednostki. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. zapewnia, że ,,Rzeczypospolita strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli (art.5). Wyrazem realizacji tych obowiązków powinna być jak najszybsza ratyfikacja i implementacja przez Polskę Konwencji Rady Europy  w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3885