Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców! – Amnesty International

Petycja

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Wezwij Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do poprawy sytuacji cudzoziemców przetrzymywanych w detencji!Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

4100 Zebranych podpisów

Nasz cel 5000

Korzystanie z wolności osobistej jest podstawowym prawem każdego człowieka. Nasze przebywanie na wolności można ograniczyć jedynie w szczególnych i nadzwyczajnych okolicznościach. Te same zasady przebywania na wolności obowiązują w przypadku migrantów i uchodźców. Nigdy nikogo nie można arbitralnie pozbawiać wolności. Jakiekolwiek więzienie ludzi nie może być usprawiedliwiane ani sytuacją nadzwyczajną w kraju, ani utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego, ani dużym przepływem migrantów i uchodźców.

Tymczasem osoby, które w sposób nieuregulowany przekraczają granicę polsko-białoruską, jeśli unikną wywózki z powrotem do Białorusi, niemal nieuchronnie są pozbawiane wolności i trafiają do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Są to ośrodki zamknięte o więziennym charakterze. Kierowani do nich cudzoziemcy nie są jednak skazani, ani nawet podejrzewani o popełnienie przestępstwa. Są kierowani do zamkniętych ośrodków automatycznie, bez analizy ich indywidualnej sytuacji, co pozwoliłoby ocenić, czy jakikolwiek środek ograniczający ich wolność jest w ogóle uzasadniony.

Automatyczne stosowanie detencji (pozbawienia wolności) wobec migrantów i uchodźców doprowadziło do powstania w Polsce nowych, tymczasowych ośrodków zamkniętych. Zwiększono także liczbę dostępnych miejsc w dotychczasowych ośrodkach. Jednocześnie zmniejszyła się w nich przestrzeń przypadająca na jedną osobę. Zgodnie z polskim prawem minimalna przestrzeń życiowa w tych ośrodkach to obecnie 2 m2 na osobę. To mniej niż standard obowiązujący w polskich więzieniach i dwukrotnie mniej niż standardy wynikające z prawa międzynarodowego. Prowadzi to do przepełniania placówek i pogarszania panujących w nich warunków. Ośrodki zapewniają niewiele prywatności, przetrzymywani w nich ludzie mają ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, a także ograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych, lekarzy, psychologów czy pomocy prawnej. 

Wśród osób uwięzionych w ośrodkach jest wiele takich, które w myśl przepisów prawa w ogóle nie powinny się tam znaleźć. Dotyczy to np. osób z doświadczeniem przemocy w kraju pochodzenia lub na granicy polsko-białoruskiej. Tymczasem wielomiesięczne przetrzymywanie w tych placówkach, brak odpowiedniej pomocy psychologicznej, brak informacji o obecnym statusie i ciągła niepewność pogłębiają ich traumę. Osoby te szukały w Polsce schronienia, ale zamiast otrzymać pomoc są poniżane i pozbawiane wolności, jak przestępcy. W efekcie w strzeżonych ośrodkach dochodzi do przypadków samookaleczenia, prób samobójczych, strajków głodowych i buntów.

Okaż solidarność z uchodźcami i migrantami bezpodstawnie więzionymi w polskich ośrodkach!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
171104