Stop przemocy wobec kobiet w Polsce! – Amnesty International

Petycja

Stop przemocy wobec kobiet w Polsce!

Domagaj się stosowania Konwencji antyprzemocowejDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

7258 Zebranych podpisów

Nasz cel 10000

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia, zdrowia, zakaz poniżającego traktowania i dyskryminacji. Wzywamy polskie władze do ochrony, przestrzegania i promowania praw kobiet zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ustanawia standardy działania w celu ochrony osób doświadczających przemocy i narażonych na nią. Konwencja została opracowana przez wszystkie państwa Rady Europy w 2011 roku. Do tej pory podpisało ją 45 krajów, a 28 dokonało ratyfikacji, w tym Polska. Konwencja ustanawia minimalny standard w zakresie rozwijania mechanizmów zapobiegania i ścigania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ochrony przed tym zjawiskiem. Państwa, które ją ratyfikowały, zobowiązały się do chronienia i wspierania osób doświadczających przemocy, w tym do stworzenia dla nich bezpłatnego telefonu zaufania, schronisk, świadczenia usług zdrowotnych oraz wsparcia psychologicznego i prawnego.

Amnesty International czynnie promowała Konwencję oraz wspierała proces jej ratyfikacji przez Polskę, co nastąpiło w kwietniu 2015. Do tej pory Polska nie wdrożyła w pełni postanowień Konwencji. W polskim prawodawstwie wciąż brakuje definicji przemocy ekonomicznej, właściwej definicji gwałtu opartej na braku świadomej zgody na akt seksualny oraz skutecznych mechanizmów izolowania sprawców przemocy od osób narażonych na przemoc.

Wezwij polskie władze do pełnej implementacji KonwencjiPodpisz petycję!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
15571