Amnesty International Polska: komentarz dot. raportu o środowisku pracy w Sekretariacie Międzynarodowym Amnesty International w Londynie – Amnesty International

Amnesty International Polska: komentarz dot. raportu o środowisku pracy w Sekretariacie Międzynarodowym Amnesty International w Londynie

Artykuł opublikowany 27 lutego 2019 z późniejszymi zmianami. <br /> <br /> Zespół Amnesty International Polska z uwagą zapoznał się z wnioskami zawartymi w raporcie z niezależnego audytu dotyczącego środowiska pracy i samopoczucia osób zatrudnionych w Międzynarodowym Sekretariacie Amnesty International z siedzibą w Londynie. Audyt, zlecony przez Sekretarza Generalnego Amnesty International, został przeprowadzony przez zespół specjalistek i specjalistów z niezależnej, wyspecjalizowanej firmy KonTerra Group. Raport wskazał, że niektóre z osób zatrudnionych w Sekretariacie Międzynarodowym doświadczyły traktowania o cechach mobbingu lub innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy.

Opisane w raporcie wydarzenia i zachowania dotyczą personelu  zatrudnionego w Sekretariacie Międzynarodowym AI z siedzibą w Londynie.  

Ze względu na szczególną wagę, jaką AI przywiązuje do zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy swoim pracownicom i pracownikom, zdecydowano się na przeprowadzenie w/w audytu a dotychczasowy zespół menadżerski Międzynarodowego Sekretariatu ogłosił swoją gotowość podania się do dymisji i oddał się do dyspozycji Kumiego Naidoo, Sekretarza Generalnego organizacji. Sekretarz Generalny  zapowiedział dalsze szczegółowe wyjaśnienie sprawy i podjęcie kroków zmierzających do naprawienia sytuacji w Sekretariacie Międzynarodowym.  

Sekretariat Międzynarodowy koordynuje pracę ruchu Amnesty International na całym świecie. Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce jest sekcją ruchu Amnesty International. Posiada odrębną osobowość prawną, biuro, zarząd i kadrę zarządzającą. Na całym świecie funkcjonuje ponad 70 sekcji Amnesty International, które działają na poziomie krajowym w porozumieniu i we współpracy z Sekretariatem Międzynarodowym, zachowując jednak niezależność hierarchiczną i służbową. Przedmiotowy raport nie odnosi się do pracowników zatrudnionych przez Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce, jednak wnioski i rekomendacje płynące z przeprowadzonego badania zostaną objęte szczególną uwagą kadry zarządzającej Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce od lat podejmuje działania mające na celu zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji  i innym niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy. Do działań tych należy przyjęcie odpowiednich procedur reagowania na nieprawidłowości, regularne szkolenia i coroczny audyt przeprowadzany przez zewnętrznych ekspertów.  

Zespół AI w Polsce z przykrością przyjął informację, że pracowniczki i pracownicy  Sekretariatu Międzynarodowego mogli doświadczać traktowania o charakterze mobbingu lub innych zachowań niepożądanych. Zapowiadane przez Sekretarza Generalnego AI kroki muszą mieć na celu realną poprawę sytuacji w Międzynarodowym SekretariaciePolska sekcja Amnesty International gotowa jest wesprzeć ten proces.

Ponadto, w związku z nieprawdziwymi i nieścisłymi informacjami, które pojawiły się w publikacji “Wprost” w dniu 25 lutego  2019 roku odnoszącej się do opisanych wyżej wydarzeń, Zarząd Stowarzyszenia złożył do redaktora naczelnego wniosek o opublikowanie sprostowania, który jednak nie został przez niego uwzględniony.  W związku z powyższym, nie wykluczając podjęcia dalej idących kroków prawnych, Zarząd postanowił zamieścić treść sprostowania na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
23854