Amnesty International Polska: komentarz dot. raportu o środowisku pracy w Sekretariacie Międzynarodowym Amnesty International w Londynie

Zespół Amnesty International Polska z uwagą zapoznał się z wnioskami zawartymi w raporcie z niezależnego audytu dotyczącego środowiska pracy i samopoczucia osób zatrudnionych w Międzynarodowym Sekretariacie Amnesty International z siedzibą w Londynie. Audyt, zlecony przez Sekretarza Generalnego Amnesty international, został przeprowadzony przez zespół specjalistek i specjalistów z niezależnej, wyspecjalizowanej firmy KonTerra Group. Raport wskazał, że niektóre z osób zatrudnionych w  Sekretariacie Międzynarodowym doświadczyły traktowania o cechach mobbingu lub innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy 

Opisane w raporcie wydarzenia i zachowania dotyczą wyłącznie personelu  Sekretariatu Międzynarodowego AI z siedzibą w Londynie.  

 Ze względu na szczególną wagę, jaką AI przywiązuje do zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy swoim pracownicom i pracownikom, zdecydowano się na przeprowadzenie w/w audytu a dotychczasowy zespół menadżerski Międzynarodowego Sekretariatu ogłosił swoją gotowość podania się do dymisji i oddał się do dyspozycji Kumiego Naidoo, Sekretarza Generalnego organizacji. Ten od razu zapowiedział dalsze szczegółowe wyjaśnienie sprawy i podjęcie kroków zmierzających do naprawienie sytuacji w Sekretariacie Międzynarodowym.  

Sekretariat Międzynarodowy koordynuje pracę ruchu Amnesty International na całym świecie. Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce jest sekcją ruchu Amnesty International. Posiada odrębną osobowość prawną, biuro, zarząd i kadrę zarządzającą. Na całym świecie funkcjonuje ponad 70 sekcji Amnesty International, które działają na poziomie krajowym w porozumieniu i we współpracy z Sekretariatem Międzynarodowym, zachowując jednak niezależność hierarchiczną i służbową. Przedmiotowy raport nie odnosi się do pracowników zatrudnionych przez Amnesty International Polska, jednak wnioski i rekomendacje płynące z przeprowadzonego badania zostaną objęte szczególną uwagą kadry zarządzającej Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce od lat podejmuje działania mające na celu zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy. Do działań tych należy przyjęcie odpowiednich procedur reagowania na nieprawidłowości, regularne szkolenia i coroczny audyt przeprowadzany przez zewnętrzne ekspertki.  

Z przykrością przyjęliśmy informację, że nasze koleżanki i koledzy z biura w Londynie mogli doświadczać traktowania o charakterze mobbingu lub innych zachowań niepożądanych w miejscu pracy. Zapowiadane przez Sekretarza Generalnego AI kroki muszą mieć na celu realną poprawę sytuacji w Międzynarodowym SekretariaciePolska sekcja Amnesty International gotowa jest wesprzeć ten proces.

Ponadto, w związku z nieprawdziwymi i nieścisłymi informacjami, które pojawiły się w publikacji „Wprost” w dniu 25 lutego  2019 roku odnoszącej się do opisanych wyżej wydarzeń, Zarząd Stowarzyszenia złożył do redaktora naczelnego wniosek o opublikowanie sprostowania, który jednak nie został przez niego uwzględniony.  W związku z powyższym, nie wykluczając podjęcia dalej idących kroków prawnych, Zarząd postanowił zamieścić treść sprostowania na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
23854