Amnesty International wzywa do przeprowadzenia szczegółowego i bezstronnego śledztwa w sprawie śmierci obywatela Nigerii – Amnesty International

Amnesty International wzywa do przeprowadzenia szczegółowego i bezstronnego śledztwa w sprawie śmierci obywatela Nigerii

Zdarzenie to wywołało zamieszki pomiędzy handlującymi a Policją, w wyniku których zatrzymano 33 imigrantów. 25 zatrzymanym osobom postawiono zarzut napaści na funkcjonariusza. Jednej osobie postawiono zarzut stawiania czynnego oporu funkcjonariuszowi.
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła dwa śledztwa w związku z tymi zdarzeniami: w sprawie przekroczenia uprawnień skutkującego nieumyślnym spowodowaniem śmierci oraz w sprawie napaści na funkcjonariusza.
Amnesty International przypomina, że według międzynarodowych standardów praw człowieka broń palna powinna być wykorzystana tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i kiedy nie można skorzystać z innego środka przymusu. Ponadto, każdy przypadek możliwego bezprawnego użycia siły lub przekroczenia uprawnień, powinien zostać zbadany bezzwłocznie, bezstronnie i szczegółowo.
Osoby odpowiedzialne za nadużycie uprawnień powinny zostać ukarane a ofiary, lub ich rodziny, powinny otrzymać należyte odszkodowanie. Według relacji medialnych, podczas zamieszek zatrzymywano wszystkie osoby o czarnym kolorze skóry. Wzywamy również do zbadania tego wątku wydarzeń. Polska ratyfikowała Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej w której zobowiązała się m.in. do zagwarantowania wszystkim bez różnicy rasy, koloru skóry, pochodzenia narodowego bądź etnicznego prawa do osobistego bezpieczeństwa i do ochrony przez państwo przed przemocą lub naruszeniem nietykalności cielesnej bądź przez urzędników państwowych.
W orzeczeniu w sprawie Nachova przeciwko Bułgarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdził, że w przypadku pozbawienia życia, władze mają obowiązek przeprowadzenia skutecznego śledztwa niezależnie od pochodzenia rasowego czy etnicznego ofiary. Jednocześnie władze powinny dołożyć dodatkowych starań w celu ujawnienia rasistowskich motywów, jakie mogły towarzyszyć zastosowaniu siły.
/KONIEC

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2710