Argentyna: Daimler-Chrysler rozpoczyna dochodzenia dotyczące przestrzegania praw człowieka – Amnesty International

Argentyna: Daimler-Chrysler rozpoczyna dochodzenia dotyczące przestrzegania praw człowieka

Według Amnesty International Komisja powinna mieć pełną niezależność, być całkowicie bezstronna a swoje ustalenia podawać do wiadomości publicznej. Krewni ofiar oraz pozostałe zainteresowane strony muszą mieć możliwość przedłożenia Komisji informacji, które posiadają. Ponadto Amnesty International wyraża nadzieję, że władze argentyńskie będą w pełni współpracowały z Komisją.

Mimo, że wydarzenia, które ma zbadać komisja miały miejsce ponad dwie dekady temu nadal trwa walka o ustalenie kto ponosi za nie odpowiedzialność. Krewni tych, którzy zginęli lub „zaginęli” wciąż domagają się prawdy, sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Amnesty International wspiera ich w wysiłkach, których celem jest postawienie przed wymiarem sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za tamto pogwałcenie praw człowieka. Ponadto apeluje aby wyniki badań Komisji były do dyspozycji niemieckiego i argentyńskiego wymiaru sprawiedliwości co umożliwi ustalenie ewentualnej odpowiedzialności karnej.

Państwo i jego organy w pierwszym rzędzie są odpowiedzialne za przestrzeganie i obronę praw człowieka. Jednakże państwa nie działają w izolacji. Mogą być – i często są- zachęcane i wspierane przez inne podmioty życia społecznego, włączając w to również firmy. Odpowiednie działania czy też powstrzymanie się od takich działań mogą odpowiednio poprawić lub pogorszyć poziom respektowania praw człowieka w danym państwie.

Mercedes-Benz był i nadal jest ważnym podmiotem życia społecznego w Argentynie. Firma ta cały czas podtrzymuje twierdzenie, że nie miała nic wspólnego z „zaginięciem” pracowników. Organizacje społeczne od dawna stoją na stanowisku, że najlepszym sposobem wyjaśnienia co faktycznie wydarzyło się w tamtych latach jest powołanie instytucji, której celem byłoby bezstronne śledztwo. Pogląd ten jest podzielany przez Amnesty International.

Komisja powinna przyjrzeć się działaniom kierownictwa fabryki, sytuacji społecznej robotników, polityce personalnej i współpracy pomiędzy robotnikami, związkami zawodowymi i kierownictwem. W szczególności Komisja powinna zwrócić uwagę na zarówno jawne jak i ukryte wskazówki co do polityki firmy dotyczące współpracy z argentyńską armią podczas rządów wojskowych w Argentynie.

Ponadto Amnesty International domaga się od kierownictwa Daimler-Chrysler stworzenia odpowiedniej polityki jeśli chodzi o wolność zgromadzeń i stowarzyszeń oraz prawo do tworzenia związków zawodowych. Powinny również zostać stworzone zasady dotyczące bezpieczeństwa działań firmy, zgodne z zaakceptowaną na forum międzynarodowym konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy i kodeksem działania rekomendowanym przez ONZ.

Wdrożenie takiej uniwersalnej polityki, wszędzie tam gdzie działa firma, byłoby koniecznym, choć nie wystarczającym, działaniem mającym na celu zapobiegniecie w przyszłości takim wydarzeniom jak „zaginiecie” związkowców w latach 1976-1977.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5158