Białoruś: Aleksander Kazulin więźniem sumienia – Amnesty International

Białoruś: Aleksander Kazulin więźniem sumienia

EUR 49/023/2006
Ponadto, Amnesty International wzywa rząd Białorusi, aby przeprowadził pełne i bezstronne dochodzenia w sprawie doniesień, że Kazulin był przy różnych okazjach brutalnie traktowany przez funkcjonariuszy państwowych, a także do zapewnienia mu pełnego zadośćuczynienia.
Organizacja wzywa również rząd białoruski do tego, aby – zgodnie z zobowiązaniami Białorusi na mocy prawa międzynarodowego, w tym artykułów 19, 21 i 22 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, którego jest stroną – przestrzegał prawa swoich obywateli do korzystania z wolności słowa, stowarzyszania się i zgromadzeń, bez strachu przed nękaniem lub prześladowaniem.
Tło wydarzeń
Aleksander Kazulin został skazany na mocy art. 339 p. 2 (-chuligaństwo-) i art. 342 p. 1 (-organizowanie grupowej działalności naruszającej porządek publiczny lub aktywne uczestnictwo w takiej działalności-) białoruskiego kodeksu karnego. Oskarżyciel zażądał dla niego sześciu lat pozbawienia wolności, po trzy za każdy zarzut. 13 lipca 2006 roku sąd dzielnicowy w Mińsku skazał go na pięć i pół roku więzienia.
Amnesty International obserwowała, w jaki sposób podczas marcowych wyborów prezydenckich władze białoruskie traktują Aleksandra Kazulina i członków jego sztabu wyborczego, jego rodzinę oraz prawnika. Przy wielu różnych okazjach działacze głównego sztabu Kazulina byli zatrzymywani i bici, a służby bezpieczeństwa zabierały sprzęt biurowy. Ihor Rynkiewicz, prawnik Kazulina, został 2 marca skazany za -drobne chuligaństwo-. Później uniewinniono go z powodu braku dowodów. Pod koniec marca aresztowano i skazano na pięć dni pozbawienia wolności brata Aleksandra Kazulina, Uładzimira. Skazano go za niepodporządkowanie się rozkazowi milicjanta. Doszło do niego 2 marca, kiedy usiłował się czegoś dowiedzieć na temat zaaresztowania swojego brata.
Amnesty International uważa, że ciągnące się nękanie i zatrzymywanie opozycjonistów oraz osób zaangażowanych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego to ewidentna próba zastraszania ich i zniechęcenia do korzystania z praw do swobody zgromadzeń, stowarzyszania się oraz wolności słowa. Rezultatem tych prób podejmowanych przez władze jest ciągłe tłumienie otwartej debaty publicznej i rozwoj społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.
W nowym roku członkowie Amnesty International na całym świecie będą prowadzić kampanię na rzecz uwolnienia Aleksandra Kazulina – więźnia sumienia.
 Tłumaczenie: Małgorzata Lamperska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4018