Białoruś: Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński potępiają egzekucje – Amnesty International

Białoruś: Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński potępiają egzekucje

Uznano ich za winnych popełnienia poważnych przestępstw w regionie homelskim w latach 1990-2004. Całą trójkę Sąd Najwyższy skazał 1 grudnia 2006 roku na śmierć przez rozstrzelanie. 9 października 2007 roku lider gangu Siarhiej Morozow i jego pomocnik Igor Danczanka zostali ponownie skazani na karę śmierci za kolejne przestępstwa. Obydwa procesy toczyły się w Mińsku, w areszcie śledczym, w którym ich przetrzymywano. Rozprawy były zamknięte, a na ich czas areszt otaczały służby bezpieczeństwa. Wiadomość o ich egzekucji podała agencja BelaPAN, powołując się na informację z sekretariatu Sądu Najwyższego, którą otrzymała w lutym 2008 roku. Jeden z prawników zaangażowanych w tę sprawę przyznał, że akt zgonu Siarhieja Morozowa został dostarczony do urzędu meldunkowego jednej z dzielnic Homla, w którym Morozow był zameldowany.
11 grudnia Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński napisały list do Aleksandra Łukaszenki, w którym wezwały go do ustanowienia moratorium na wykonywanie kary śmierci, a 19 grudnia AI wezwała Łukaszenkę, by złagodził wyroki śmierci orzeczone trzem mężczyznom.
18 grudnia Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą państwa, które wciąż stosują karę śmierci, do -ustanowienia moratorium na egzekucje, w celu późniejszego zniesienia kary śmierci-. Wezwało te państwa – wśród których jest Białoruś – do -przestrzegania międzynarodowych standardów, które gwarantują ochronę praw osób czekających na egzekucję-, -dostarczenia Sekretarzowi Generalnemu informacji o stosowaniu kary śmierci- oraz do -sukcesywnego ograniczenia stosowania kary śmierci i zmniejszenia liczby przestępstw, za które jest orzekana-.
W liście do władz białoruskich podkreślono, że specjalny sprawozdawca ONZ ds. doraźnych lub arbitralnych egzekucji oświadczył, że -wszędzie tam, gdzie stosowana jest kara śmierci, niezbędna jest przejrzystość. Okrywanie jej tajemnicą narusza standardy praw człowieka-.
Komisja Praw Człowieka ONZ, w odniesieniu do komunikatu nr 887/1999 dotyczącego kary śmierci na Białorusi, stwierdziła, że -kompletna tajność, otaczająca datę egzekucji i miejsce pogrzebania ciała oraz odmowa przekazania ciała do pochówku skutkuje zastraszaniem lub karaniem rodzin skazanych poprzez celowe pozostawianie ich w stanie niepewności i stresu. Komisja uważa, że niepoinformowanie matki więźnia o planowanej dacie egzekucji jej syna, a później o miejscu pochowania ciała można uznać za nieludzkie traktowanie i złamanie art. 7 Konwencji o zakazie torur-.
Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński wzywają władze Białorusi, by natychmiast poinformowały rodziny Sierhieja Morozowa, Igora Danczanki i Walerego Gorbati  o datach i miejscach ich egzekucji oraz pochówku, a także do zezwolenia rodzinom na zabranie pamiątek po bliskich z więzienia.
Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński sprzeciwiają się karze śmierci we wszystkich przypadkach bez wyjątku. Kara śmierci jest ostatecznym zaprzeczeniem praw człowieka – jest dokonywanym z premedytacją i zimną krwią morderstwem istoty ludzkiej przez państwo i w imię sprawiedliwości. Łamie prawo do życia, tak jak definiuje je art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, i jest ostatecznie okrutnym, nieludzkim i poniżającym karaniem. Nigdzie nie udało się naukowo udowodnić, że zapobiega zbrodni lepiej niż inne rodzaje kary. Większość badań dotyczących związku kary śmierci i zabójstw, prowadzonych dla ONZ w 1988 i 2002 roku, stwierdza: –nie jest rzeczą roztropną akceptować hipotezę, że kara śmierci powstrzymuje morderców w niewiele mniejszym stopniu niż groźba przypuszczalnie lżejszej kary, jaką jest dożywotnie więzienie.-


Tło wydarzeń

Bialoruś jest jedynym państwem w Europie i b. Związku Radzieckim, w którym wciąż przeprowadza się egzekucje więźniów. Gazety białoruskie podawały, że w listopadzie stracono Aleksandra Siarhiejczyka. Karę śmierci orzeka się na Białorusi za -morderstwo z premedytacją, popełniane ze szczególnym okrucieństwem- oraz za 12 innych przestępstw popełnianych w czasie pokoju. Nie są dostępne żadne dane dotyczące liczby egzekucji przeprowadzonych w 2007 roku. Egzekucje wykonuje się przez strzał w tył głowy. Krewni skazanego nie są informowani o dacie i miejscu egzekucji, ani o miejscu pochowania ciała.
Tłum.: Małgorzata Lamperska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3666