Chiny: Praworządność i prawa człowieka – czas na reformy instytucjonalne – Amnesty International

Chiny: Praworządność i prawa człowieka – czas na reformy instytucjonalne

ASA 17/053/2002
Każdego roku tysiące osób cierpi z powodu łamania praw człowieka, ponieważ nie istnieje wystarczająco dużo zabezpieczeń prawnych oraz niezależnych organów chroniących ich przed naruszeniami. Sądownictwo nie jest niezależne i nadal podlega politycznym wpływom, rozpowszechnione są tortury, a każdy może zostać aresztowany przez policję na lata, mimo iż nie popełnił jakiegokolwiek przestępstwa.

Amnesty International stwierdziła, iż -jeśli Chiny mają nadal rozwijać się w stabilnym środowisku społecznym, to w obecnie istniejącej atmosferze ekonomicznej i prawnej w Chinach łamanie praw na taką skalę nie może pozostać ignorowane-.

-Władze powinny teraz podjąć działania-, dodała organizacja.

Władze chińskie są w pełni świadome potrzeby wprowadzenia reform idących z duchem przeobrażeń ekonomicznych i społecznych, a także z wymaganiami międzynarodowych porozumień handlowych, takimi jak te związane ze Światową Organizacją Handlu (WTO). Jednakże reformy przeprowadzone dotychczas koncentrowały się prawie wyłącznie na ekonomicznych aspektach rządów prawa i ochrony praw obywatelskich.

-Niewiele zrobiono, by poszanowaniu praworządności i praw człowieka nadane zostało szersze znaczenie. Wymaga to reform instytucjonalnych i ochrony prawnej w pełnym tego zakresie-, oświadczyła Amnesty International.

W swoim memorandum organizacja przedstawia propozycje reform sądownictwa, zniesienia dwóch systemów aresztu administracyjnego, a także wprowadzenia skutecznych środków zapobiegających stosowaniu tortur.

-Reformy te stanowiłyby natychmiastowy i doniosły krok na rzecz ustanowienia rządów prawa i poszanowania praw człowieka-, ogłosiła organizacja.

Dzisiaj połączone efekty represyjnego i niejasno sformułowanego prawodawstwa karnego, istnienie systemu aresztu administracyjnego, słabego sądownictwa, silnych agencji pionu wykonawczego, a także bezkarność urzędników przekraczających swoje uprawnienia oznacza, iż prawa człowieka każdej jednostki mogą zostać naruszone zależnie od nastroju osoby obdarzonej władzą.

Migrujący pracownicy, żebracy, osoby stale przemieszczające się i inne nie posiadające stałego miejsca zamieszkania, włączając w to niepełnosprawne, chore umysłowo i bezdomne dzieci, są na zasadzie przypadku zbierane z ulic i aresztowane przez policję bez jakiegokolwiek nadzoru sądowego w ramach systemu -zatrzymania i repatriacji-. Zatrzymani ci opłacić muszą wyżywienie i -miejsce zamieszkania-. Stwierdzono natomiast, iż warunki w jakich są oni trzymani są nieodpowiednie, podlegają też złemu traktowaniu. Ponad milion osób rocznie zatrzymywanych jest w ramach tego systemu bez przedstawienia im jakichkolwiek oskarżeń.

System -reedukacja poprzez pracę- obejmuje również areszt bez stawiania zarzutów i bez procesu, oraz bez nadzoru sądowego, ustanowiony na okresy od jednego do czterech lat. Policja wykorzystuje ten system by karać zachowanie lub działania, których formalnie nie uważa się za -przestępstwa-. Na początku 2001 roku 310 000 osób znajdowało się w obozach programu -reedukacja przez pracę- – liczba, która prawdopodobnie wzrosła znacznie od tego momentu, jako wynik ostrego rozprawienia się rządu z -Falun Gong- i kampanii -Uderz mocno- skierowanej przeciwko przestępczości w kwietniu 2001.

Narodowy Kongres Ludowy oraz Rada Państwa powinna znieść oba systemy i przekazać władzę dotyczącą nadzoru nad aresztowaniami w ręce sądownictwa. Rząd musi też podjąć natychmiastowe kroki w celu reformy systemu sądownictwa, tak by stał się on niezależny od wpływów politycznych i mógł odpowiednio odgrywać swoją rolę – zapewnić poszanowanie rządów prawa.

Potrzeba reform istnieje też w kwestii zapobiegania torturom. Rząd przyznał, iż tortury stosowane są przez policję i podjął kroki w celu zajęcia się tą kwestią. Wprowadzono jednakże jedynie kilka środków mających im zapobiegać. Wymagałoby to zniesienia bieżących ograniczeń i przeszkód, jakie stoją przed zatrzymanymi w kwestii dostępu do prawników oraz zapewnienia, iż dostęp taki będzie możliwy zaraz po aresztowaniu danej osoby. Innym niezbędnym środkiem zapobiegawczym jest zapewnienie, iż zeznania i wypowiedzi zdobyte wskutek stosowania tortur nie będą wykorzystywane jako dowody w sądzie. Dzisiaj nie ma to miejsca – istnieją sprawozdania mówiące o oskarżonych wtrącanych do więzienia na podstawie zeznań wydobytych z nich dzięki torturom.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

5162