Edukacja

Edukacja praw człowieka to różnorodne działania mające na celu przekazywanie wiedzy o prawach człowieka, kształtowanie postaw im sprzyjających oraz budowanie umiejętności podejmowania działania w ich obronie.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Edukacja Praw Człowieka

W Amnesty International edukację praw człowieka rozumiemy jako:

• edukację o prawach człowieka (dokumenty, zasady, podstawowe standardy),
• edukację na rzecz praw człowieka (praktykowanie praw człowieka w swoim codziennym życiu, upominanie się o prawa swoje i innych ludzi),
• edukację poprzez prawa człowieka (prowadzoną za pomocą metod włączających, opartych na szacunku oraz aktywnym uczestnictwie).

Edukacja w dłuższej perspektywie zmienia postawy i zachowania, przyczyniając się do powszechnego poszanowania praw i równości. Wzmacnia wiedzę, uczy umiejętności stawania w obronie praw swoich i innych ludzi. Rozwijanie świadomości praw człowieka może być pierwszym krokiem do podejmowania działań na rzecz równości i różnorodności. Edukacja praw człowieka daje oręże umożliwiające sprzeciw wobec dyskryminacji i innych naruszeń praw człowieka.

Dostęp do edukacji praw człowieka sam w sobie jest prawem człowieka. Artykuł 26. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w punkcie 2. stanowi, że „celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju”.
Działania i procesy w ramach edukacji praw człowieka zwykle skupiają
się na:
• kwestionowaniu postaw, wartości, zachowań, które naruszają prawa człowieka oraz na ich zmianie,
• tworzeniu umiejętności krytycznego myślenia i analizy,
• budowaniu świadomości,
• pielęgnowaniu zaangażowania związanego z działaniami na rzecz praw człowieka,
• podejmowaniu zorganizowanych działań w celu promocji, obrony
i realizacji praw człowieka.

Edukacja praw człowieka jest ważnym elementem edukacji globalnej, która stawia sobie za cel kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego dla jego mieszkańców i mieszkanek. Istotną częścią edukacji praw człowieka jest edukacja antydyskryminacyjna skupiająca się na przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieraniem równości i różnorodności. Jest więc sojuszniczką edukacji praw człowieka w budowaniu bardziej sprawiedliwego świata.

3

Zasady edukacji praw człowieka

I Edukacja Praw Człowieka opiera się na zasadach równości, godności, włączenia, aktywnego uczestnictwa i niedyskryminacji.

II Jest wiele źródeł wiedzy. Może pochodzić ona zarówno od osoby prowadzącej warsztaty, jak i od osób uczestniczących w warsztatach.

III Edukacja Praw Człowieka wpływa na wszystkie kompetencje: prowadzi do zwiększenia wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw.

IV Edukacja Praw Człowieka używa aktywnych metod nauczania.

V Edukator/ka Praw Człowieka koncentruje się na osobie uczącej się i grupie.

VI Podczas prowadzonych warsztatów, Edukator/ka dba o budowanie atmosfery wzajemnego szacunku.

VII Edukacja Praw Człowieka prowadzi do podejmowania działania.

VIII Edukacja Praw Człowieka ma wymiar lokalny i globalny.

IX Edukator/ka Praw Człowieka ocenia oddziaływanie prowadzonych zajęć na zmianę w zakresie praw człowieka.

X Edukator/ka jest świadoma swoich kompetencji, dąży do ich ciągłego rozwoju. Potrafi rozpoznać własne stereotypy i uprzedzenia.

Nauczycielki i nauczyciele

Nauczycielki i nauczyciele w Amnesty

Uwaga nauczycielko! Uwaga nauczycielu! Jeśli chcesz działać razem z nami, wypełnij formularz.

Jesteś nauczycielką lub nauczycielem i chcesz działać na rzecz praw człowieka w swojej szkole i lokalnej społeczności? A może już opiekujesz się Szkolną Grupą Praw Człowieka lub brałeś/brałaś udział w naszych projektach edukacyjnych? Jeśli na choć jedno z tych pytań, odpowiadasz tak, prosimy wypełnij poniższy formularz. Otrzymane w ten sposób informacje pomogą nam lepiej dopasować ofertę zaangażowania do potrzeb współpracujących z nami nauczycieli i nauczycielek. Zapisz się, bądź z nami w kontakcie i działaj razem z nami!

Szkolne grupy

Dowiedz się jak działać w Twojej szkole!

Szkolne grupy

Sieć edukatorów/ek

Zostań edukatorem/edukatorką praw czlowieka

Sieć edukatorów/ek

PROJEKTY EDUKACYJNE

START THE CHANGE!

Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie! Projekt ma wyposażyć kadry szkolne oraz młodzież w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności.

SILENCE HATE

Wyłącz nienawiść. Zmiana języka może zmienić świat. Projekt ma na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie wymierzonej przeciwko migrantom i uchodźcom.

ODWAŻNI

Ludzie broniący praw człowieka. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat praw człowieka oraz zmobilizowanie do podejmowania działań w ich obronie.

Wszyscy Ludzie Rodzą się Wolni i Równi

Projekt budujący sieć świadomych liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego.

Szkoła przyjazna prawom człowieka

Międzynarodowy projekt o zapobieganiu dyskryminacji i przemocy w szkołach.

Razem mamy siłę: Stop Dyskryminacji!

Projekt prowadzony w szkołach i lokalnych środowiskach przeciwko dyskryminacji

Edukacja dla godności

Międzynarodowy projekt o ubóstwie i prawach człowieka.

Prawa człowieka: TERAZ!

Projekt wspiera szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Odkryj siłę praw człowieka

Projekt mający na celu zwiększenie umiejętności obywatelskich i świadomości prawnej uczniów.

Powiązane tematy

Powiązany temat

Stanowisko organizacji pozarządowych z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie negatywnych skutków ustawy o zmianie ustawy “Prawo oświatowe”