Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka

Jak zostać Szkołą Przyjazną Prawom Człowieka? Amnesty International wraz ze szkołami i rodzicami prowadzi projekt mający na celu zapobieganie prześladowaniom, dyskryminacji i przemocy w szkołach. Dzięki tym działaniom stworzymy szkoły przyjazne dla wszystkich.
hrfs_logo

O projekcie

Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych około 10% polskich uczniów i uczennic jest systematycznie dręczonych, przemoc werbalna jest powszechna. Z analizy dotychczasowych badań o sytuacji polskich szkół wynika, że dzieci narażone są na całe spectrum zachowań agresywnych – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy po kradzieże i pobicia.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi Stowarzyszenie Amnesty International prowadzi projekt edukacyjny: Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Działanie to realizowane jest w ramach międzynarodowego projektu “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” współfinansowanego przez Komisję Europejską – JUST/2013/DAP/AG/5578.

Projekt trwa 24 miesiące i zakończy się we wrześniu 2016 rok. Swoim zasięgiem obejmuje wybrane szkoły z Polski, Włoch, Portugalii i Irlandii. Z Polski do projektu zakwalifikowanych zostało 5 wyróżnionych szkół.

Głównym celem projektu jest zapobieganie prześladowaniom, dyskryminacji i przemocy w szkołach poprzez edukację praw-człowieka.

Projekt zakłada pracę i zaangażowanie całej społeczności szkolnej: uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek, pracowników i pracowniczek na etatach niepedagogicznych oraz rodziców na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka.

Jak dokonuje się zmiana

1. Szkoła przystępuje do projektu

Przeprowadzane są badania Temperatury Praw Człowieka, na podstawie diagnozy opracowywane są rekomendacje nad jakimi obszarami szkoła powinna pracować i co jest dla niej wyzwaniem. Na tej podstawie szkoły w grupach roboczych opracowują strategię działań i harmonogram jej realizacji. W cały proces zaangażowana jest cała społeczność szkolna.

2. Szkoła tworzy kartę zachowań

W szkole równocześnie odbywa się szereg szkoleń i warsztatów prowadzonych przy wsparciu aktywistów i aktywistek Amnesty International. Uczniowie i uczennice organizują w szkołach mobilizacyjne akcje antydyskryminacyjne. Rozpoczyna się również proces pracy nad Kartą Zachowań w Szkole Przyjaznej Prawom Człowieka.

3. Szkoła otrzymuje tytuł przyjaznej prawom człowieka

Szkoła po utworzeniu Karty Zachowań, która ma wspomóc proces monitorowania przestrzegania praw człowieka w społeczności szkolnej, otrzymuje tytuł Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka.

20150930_121231_cut_small

Wsparcie merytoryczne i konsultacje

Przez cały czas trwania projektu szkoły otrzymują merytoryczne wsparcie ze strony Amnesty International. Ze szkołami współpracuje ekspertka z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych oraz facylitatorzy i facylitatorki, aktywiści i aktywistki Amnesty International.

10 GLOBALNYCH ZASAD Szkoły przyjaznej prawom człowieka

1. Dbamy o atmosferę równości, braku dyskryminacji, godności i szacunku
we wszystkich aspektach życia szkoły.
2. Zapewniamy środowisko nauki, w którym przestrzegane są prawa człowieka.
3. Dążymy do realizacji podstawowych praw ekonomicznych, społecznych
i kulturalnych.
4. Jesteśmy włączani i włączane we wszystkie aspekty życia szkoły.
5. Zachęcamy siebie i innych do dobrowolnego, aktywnego i świadomego
uczestnictwa w codziennym życiu szkoły.
6. Zapewniamy dostęp do informacji niezbędnych do świadomego udziału
w życiu szkoły.
7. Popieramy zasady uczciwości, racjonalności i przejrzystości we wszystkich
działaniach szkoły.
8. Bezpieczeństwo i ochrona dobra wspólnego jest naszą wspólną
odpowiedzialnością.
9. Czynimy prawa człowieka integralną częścią wszystkich obszarów
programu i metod nauczania.
10. W naszej szkole możemy realizować swój potencjał poprzez edukację, bez względu na pozycję społeczną.

Więcej w “Jak radzić sobie z bullyingiem i dyskryminacją w szkole? Vademecum szkoły przyjaznej prawom człowieka”.