Co zyskamy dzięki Konwencji antyprzemocowej? – Amnesty International

Co zyskamy dzięki Konwencji antyprzemocowej?

1. Konwencja zobowiązuje państwa do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn.
2. Konwencja jasno i wyraźnie mówi o tym, że przemoc ma płeć, ponieważ grupą najbardziej narażoną na przemoc są kobiety i dziewczęta i trzeba w szczególny sposób zająć się tą grupą.
3. Konwencja nakłada obowiązek utworzenia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania świadczącego porady w sprawie wszelkich form przemocy.
4. Konwencja zobowiązuje państwa do przeznaczania na przeciwdziałanie przemocy odpowiednich do skali problemu środków finansowych.
5. Konwencja zobowiązuje państwa do prowadzenia systematycznych kampanii edukacyjno-świadomościowych – ostatnia w Polsce kampania rządowa dotycząca przemocy wobec kobiet miała miejsce w 2005 roku!
6. Konwencja wielką wagę przywiązuje do profilaktyki i szkoleń, w nich upatrując skutecznych środków zapobiegawczych dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Zwraca uwagę na przekazywanie wiedzy na temat niestereotypowych ról przypisanych płciom, wzajemnego szacunku, rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich bez użycia przemocy, a także wiedzy na temat przemocy ze względu na płeć. Zwraca uwagę na to, by szkolenia dotyczyły profilaktyki oraz wykrywania aktów przemocy, a także równouprawnienia kobiet i mężczyzn, potrzeb i praw ofiar przemocy oraz sposobów zapobiegania wtórnej wiktymizacji.
7. Konwencja każe zapewnić ochronę ofiar i skuteczne ściganie oraz karanie sprawców przemocy.
8. Konwencja zawiera nowatorską definicję "przemocy wobec kobiet ze względu na płeć" jako przemocy skierowanej przeciwko kobiecie ze względu na fakt, że jest ona kobietą lub takiej przemocy, która w szczególności dotyka kobiety.
9. Konwencja zobowiązuje państwa do zapewnienia osobom doświadczającym przemocy dostępu do usług z zakresu poradnictwa, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, edukacji, szkoleń, pomocy w znalezieniu pracy, jak również wsparcia finansowego.
10. Konwencja zobowiązuje państwo do prowadzenia działań zachęcających społeczeństwo, a w szczególności mężczyzn i chłopców, do aktywnego udziału w zapobieganiu wszelkim formom przemocy.
Jeśli te argumenty Cię przekonują, przekonaj teraz polskie władze do jak najszybszej ratyfikacji Konwencji! Podpisz petycję >> Wyślij maila do posłów za pomocą prostej pytarki >> Tekst przygotowany został przez Fundację Feminoteka w ramach wspólnej akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet Amnesty International, Stowarzyszenia Kobiet Konsola, Kongresu Kobiet i Kampanii Przeciwko Homofobii oraz Fundacji Feminoteka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

1668