Czechy: Błędy popełnione w przeszłości nie mogą się powtórzyć – poszanowanie swobody wyrazu – Amnesty International

Czechy: Błędy popełnione w przeszłości nie mogą się powtórzyć – poszanowanie swobody wyrazu

-Władze czeskie są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa miejscowej ludności oraz jej własności. Równocześnie ich obowiązkiem jest zapewnienie możliwości korzystania w sposób pokojowy z prawa do swobodnego zgromadzenia się i wyrażania swoich przekonań-, zakomunikowała Amnesty international.

Czynności porządkowe towarzyszące w ostatnim okresie dużym manifestacjom w Czechach, w szczególności tym, które odbyły się we wrześniu 2000 roku podczas spotkań Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego doprowadziły do licznych naruszeń międzynarodowych standardów przez siły porządkowe.

-Rząd czeski musi zapewnić, że nie dojdzie do ponownych naruszeń praw człowieka, takich jak te w Pradze we wrześniu 2000 roku-, stwierdziła Amnesty International.

Amnesty International nie toleruje agresji skierowanej przeciwko policji lub mieniu, nie sprzeciwia się równocześnie rozsądnemu użyciu siły przez władze odpowiedzialne za utrzymanie porządku -Czynności te muszą być jednak wykonywane tak, aby chronić prawa osób biorących udział w pokojowym proteście-, dodała organizacja.

W przeszłości operacje władz porządkowych doprowadziły do pogwałcenia międzynarodowych standardów dotyczących aresztowania i zatrzymania, użycia siły i broni palnej oraz prawa do zgromadzeń i wyrażania swoich przekonań.

Po protestach z września 2000 roku Amnesty International zbadała relacje dotyczące zatrzymań, znęcania się policji nad zatrzymanymi i innych naruszeń praw zatrzymanych. Dotyczyły one naruszeń prawa do szybkiego dostępu do porady prawnej z wybranego przez siebie źródła, prawa do poinformowania krewnych o miejscu swojego pobytu, prawa do bycia poinformowanym o swoich prawach i jakichkolwiek skierowanych pod swoim adresem oskarżeniach w zrozumiałym dla siebie języku, prawa do odpowiedniej opieki medycznej oraz warunków zatrzymania odpowiadającym przyrodzonej godności osoby ludzkiej.

Organizacja wezwała rząd Czech, jako rząd państwa ubiegającego się o przystąpienie do Unii Europejskiej, do rozważenia specjalnych zaleceń, które wydał Parlament Europejski państwom członkowskim 12 grudnia 2001 roku -aby zapewnić lepszą ochronę praw podstawowych- podczas międzynarodowych spotkań. Parlament Europejski zwrócił się do państw o -unikanie blokowania granic lub zakazywania jednostkom lub grupom chcącym uczestniczyć pokojowo w legalnych demonstracjach przekraczania granic-. Parlament Europejski zalecił także, aby państwa -unikały użycia broni-, -unikały nieproporcjonalnego użycia siły oraz zaleciły siłom policyjnym kontrolowanie przemocy i ochronę prawa jednostek nawet w przypadku chaotycznego zachowania tłumu, gdy osoby łamiące prawo będą wymieszane z przestrzegającymi go, pokojowo nastawionymi obywatelami.-

Tło wydarzeń

Po protestach zorganizowanych w Pradze 26 i 27 września 2000 roku, które zbiegły się w czasie z dorocznymi spotkaniami Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Amnesty International zbadała ponad 60 indywidualnych skarg dotyczących zatrzymań, maltretowania zatrzymanych przez policję i innych naruszeń praw zatrzymanych. Organizacja przeanalizowała ponadto zaangażowanie się władz czeskich w odpowiadanie na skargi poszkodowanych w zgłaszanych przypadkach naruszeń praw człowieka.

Według licznych relacji zbadanych przez Amnesty International, uwięzienie zdecydowanej większości zatrzymanych nosiło znamiona dowolności oraz odbywało się z pogwałceniem międzynarodowych standardów praw człowieka. Amnesty International była także zaniepokojona faktem, że w większości zbadanych przypadków zatrzymani byli niewłaściwie traktowani, a niekiedy poddawani czynnościom porównywalnym z torturami, ze strony funkcjonariuszy policji. Amnesty International zwróciła ponadto uwagę, że badanie skarg dotyczących zatrzymania i aresztowań oraz niewłaściwe traktowanie ze strony policji przeprowadzane przez władze czeskie nie może być określone jako szybkie, niezależne i bezstronne. Wymagania takie stawiają międzynarodowe standardy praw człowieka.

Zalecenia sformułowane przez Amnesty International pod adresem rządu Republiki Czech w marcu 2001 roku zostały powtórzone w zaleceniach Komitetu Zapobiegania Torturom ONZ i Komitetu Praw Człowieka w lipcu 2001 roku.
Tłumaczenie: Bartosz Wiśniewski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5138