Czechy: Trybunał uznał, że dzieci romskie są dyskryminowane – Amnesty International

Czechy: Trybunał uznał, że dzieci romskie są dyskryminowane

EUR 71/002/2007
Osoby składające skargę, w latach 1996-1999 były umieszczane w szkołach specjalnych tylko ze względu na swoją narodowość. Ich rodzice i opiekunowie nie zostali dokładnie poinformowani o konsekwencjach nauki w tego typu placówkach. Wszystko to, zdaniem czeskich Romów jest elementem powszechnej praktyki prowadzącej do dyskryminacji, zwłaszcza w sferze edukacji.
Wielka Izba Trybunału zauważyła, że Romowie -stali się specyficzną grupą, która bywa postrzegana jako społeczność dysfunkcyjna-,  a zatem wymagają -specjalnego traktowania-. Władze Czech w konsekwencji doprowadziły do sytuacji kiedy to, według szacunków z roku 1999, 80-90 proc. uczniów uczęszczających to szkół specjalnych posiadało romskie korzenie. Zdarzenia te, zdaniem Izby wywarły i wciąż wywierają negatywny wpływ na rozwój wspólnoty romskiej w Czechach. Ponadto wszystkie działania powzięte przez władze nie miały racjonalnego uzasadnienia.
Niewątpliwie w tym przypadku nastąpiło naruszenie art. 14 (zakaz dyskryminacji) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również art. 2 Protokołu nr 1 (prawo do nauki) wspomnianej Konwencji.

Tłum.: Dominika Michalak

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3721