DRK: Potrzebne są czyny by zbrodnie ostatniej dekady zostały osądzone – Amnesty International

DRK: Potrzebne są czyny by zbrodnie ostatniej dekady zostały osądzone

-Ciąg przemocy i nadużyć prawa zostanie przerwany jedynie wtedy, gdy osoby odpowiedzialne za zbrodnie popełnione w rozumieniu prawa międzynarodowego będą pociągnięte do odpowiedzialności- – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International. -Publikacja tego raportu powinna być początkiem procesu mającego na celu zapewnienie odpowiedzialności karnej na obszarze Wielkich Jezior Afrykańskich-.
Raport ONZ jest najobszerniejszym badaniem dotyczącym poważnego naruszania praw człowieka, które miało miejsce w DRK od marca 1993 do czerwca 2003.
-Zapewnienie, aby wnioski zawarte w raporcie zostały przełożone na konkretne działania zależy od kongijskiego rządu wspieranego przez samorządy i darczyńców. Oznacza to nie tylko prowadzenie dochodzeń i stawianie w stan oskarżenia osób odpowiedzialnych za popełnienie okrutnych zbrodni w DRK, ale również zadośćuczynienie ofiarom-, powiedział Sali Shetty.
Amnesty International nakłania rząd DRK i ONZ do ustanowienia w trybie pilnym grupy roboczej oraz opracowania długoterminowego, kompleksowego planu działania, aby położyć kres bezkarności osób, które popełniły zbrodnie w ciągu dekady objętej raportem, jak również po roku 2003.
Raport ONZ podkreśla również, iż pomimo wysiłków podejmowanych przez rząd i społeczność międzynarodową, kongijski system sprawiedliwości jest niezdolny do osądzenia odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne.
Mimo przerażających zbrodni popełnionych w DRK przez dziesiątki tysięcy sprawców w raporcie stwierdzono, że od roku 1993 miało miejsce tylko 12 procesów, wszystkie z nich w sądach wojskowych, a nie cywilnych. Tylko dwa procesy dotyczyły zbrodni popełnionych między rokiem 1993 a czerwcem roku 2003.
Ponadto, za zbrodnie popełnione w DRK jedynie cztery osoby zostały wymienione w nakazach aresztowania wydanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK), w tym generał Bosco Ntaganda. Rząd nie tylko odmawia jego aresztowania, ale również awansował go do stopnia generała sił zbrojnych.
Amnesty International wzywa rząd kongijski i społeczność międzynarodową do przeznaczenia większej ilości środków na budowę niezależnego i skutecznego wymiaru sprawiedliwości.
-Jeśli sprawcy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej a prawda o łamaniu praw człowieka nie zostanie ujawniona, pokój i stabilizacja w rejonie Wielkich Jezior Afrykańskich nie zostaną osiągnięte-, ostrzega Salil Shetty.
-Najświeższe raporty o masowych gwałtach w regionie Walikale we wschodniej części DRK, zbyt wyraźnie ukazują bezbronność ludności cywilnej. Ujawniają również, w jaki sposób zaniechanie śledztwa i stawiania w stan oskarżenia odpowiedzialnych za znęcanie się nad ludnością cywilną wpływa na poczucie całkowitej bezkarności sprawców-, dodaje Salil Shetty.
Amnesty International wzywa rząd DRK oraz ONZ, do zwracania ciągłej uwagi na profesjonalizację armii narodowej oraz do wdrożenia skutecznej procedury kontrolnej. Zadanie to zostało uznane w raporcie ONZ za istotną podstawę do podjęcia jakiejkolwiek wiarygodnej inicjatywy dotyczącej systemu sprawiedliwości w DRK.
KONIEC/
Tłumaczyła: Agnieszka Knopik

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

2581