Dziś Dzień Pamięci o Zagładzie Romów – Amnesty International

Dziś Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

Romowie są wciąż narażani są na wykluczenie społeczne i polityczne oraz dyskryminację w edukacji, opiece zdrowotnej, pomocy społecznej a nawet dostępie do wody.

Romowie to największa mniejszość w Europie, która liczy prawie 12 milionów i w większości zamieszkuje kraje Europy Centralnej i Wschodniej, ale również Hiszpanię, Francję oraz Wielką Brytanię. Niestety, Romowie nadal narażani są na wykluczenie społeczne i polityczne oraz dyskryminację w edukacji, opiece zdrowotnej, pomocy społecznej a nawet dostępie do wody. Pomimo tego, Unia Europejska i państwa członkowskie nie podejmują wystarczających działań aby odpowiednio zaradzić tej sytuacji.

Działania, które doprowadzą do integracji społeczności romskiej w Europie są niezbędne. Potrzeba jest również jasno zdefiniowanej polityki na poziomie Unii. Bez wątpienia, dobrym krokiem w tym kierunku było przyjęcie ram Unii Europejskiej dotyczących Krajowych Strategii Integracji Romów, gdzie podkreślono, że -integracja społeczności romskiej przyniesie nie tylko korzyści społeczne, lecz także korzyści gospodarcze zarówno dla Romów, jak i społeczności, do których należą.- Romowie, jako obywatele Unii Europejskiej, mają identyczne prawa i obowiązki jak wszystkie inne osoby, a ich dyskryminacja na jakimkolwiek polu jest niedopuszczalna. Zatem kraje członkowskie muszą zadbać o to aby włączyć Romów w życie społeczne, zagwarantować pełen dostęp do edukacji i godnych warunków mieszkaniowych oraz podjąć działania które zaktywizują tę grupę na rynku pracy. Tym bardziej Prezydencja powinna zadbać o to aby wyznaczone na poziomie Unii Europejskiej ramy zostały przyjęte oraz szybko i całościowo wdrożone przez wszystkie kraje członkowskie.

Opracowanie i przyjęcie krajowych strategii integracji Romów ma przyczynić się do eliminacji segregacji i wspomóc integrację społeczną, zgodnie z 10 podstawowymi zasadami dotyczącymi włączenia Romów, którymi są m.in.: niedyskryminująca polityka, podejście interkulturowe, zwiększanie świadomości, zaangażowanie w te działania zarówno społeczności lokalnej i władz ale przede wszystkim samych Romów.

Niezbędnym jest również reforma Europejskiej Platformy na rzecz Włączenia Romów. Platforma powstała w 2008 roku i w założeniu mała stanowić forum wymiany dobrych praktyk i doświadczeń związanych z integracją Romów. Ponadto, miała przyczynić się do lepszej harmonizacji poszczególnych polityk krajowych z polityką europejską i międzynarodową. Jednak, w ocenie Amnesty International i European Roma Rights Coalition Platforma nie spełnia pokładanych w niej nadziei i w praktyce nie jest znaczącym forum, które przyczyniłoby się do polepszenia sytuacji Romów w Europie. Jej potencjał mógłby być jednak większy, gdyby dostosowano tematy którymi się zajmuje do działań i inicjatyw podejmowanych przez Komisję Europejską i inne instytucje Unii. Należy również rozpocząć trwałą i zinstytucjonalizowaną współpracę pomiędzy decydentami na poziomie Unii, krajami członkowskimi, organizacjami pozarządowymi i przede wszystkim społecznością romską.

Integracja społeczności romskiej w Europie musi stać się faktem.

Więcej informacji zobacz:

Kampania Amnesty International -Walcz z dyskryminacją – http://www.fightdiscrimination.eu/

Działania Rady Europy na rzecz Romów: http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_EN.asp

Działania Unii Europejskiej w kwestii społeczności romskiej: http://ec.europa.eu/social/main.jsp-catId=518&langId=pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

2262