Egipt: Obawy o wyrok w nierzetelnym procesie 52 mężczyzn sądzonych za domniemaną orientacje seksualną – Amnesty International

Egipt: Obawy o wyrok w nierzetelnym procesie 52 mężczyzn sądzonych za domniemaną orientacje seksualną

-Amnesty International obawia się, że większości, jeśli nie wszystkim sądzonym grozi kara więzienia wyłącznie w związku z ich domniemaną orientacją seksualną. Jeżeli zostaną skazani z tego powodu, Organizacja będzie apelować o ich natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie- – oświadcza AI. -Jesteśmy poważnie zaniepokojeni faktem, że w toczącym się procesie zostały narusza podstawowe międzynarodowe normy dla rzetelnego postępowania sądowego.-

Proces rozpoczął się 18 lipca br. Wszyscy stający przed sądem – 52 mężczyzn – oskarżeni są o -niemoralne zachowanie-, ponadto dwie osoby – o -obrazę religii-.

Postępowanie przed tym sądem łamie zasady niezależności władzy sądowniczej, gdyż jego wyroki przedkładane są do zatwierdzenia gubernatorowi wojskowemu. Tego rodzaju wpływ władzy wykonawczej stanowi poważne naruszenie -Podstawowych zasad ONZ w sprawie niezależności władzy sądowniczej-.

18 maja br., tydzień po zatrzymaniu mężczyzn, Amnesty International zwróciła się do władz egipskich wyrażając swe obawy co do faktu, że aresztowanym nie zezwolono na widzenie z rodzinami ani na kontakt z obroną, bowiem w takch sytuacjach istnieje zwiększone zagrożenie stosowania wobec osób zatrzymanych tortur i ich maltretowania. Już podczas pierwszych przesłuchań u prokuratora ds. bezpieczeństwa państwowego w dniach 23 i 24 maja kilku z zatrzymanych skarżyło się na doznane tortury i na okrutne traktowanie.

Niedawno w ramach podobnego procesu Sąd dla Nieletnich w Kairze skazał 16-letniego chłopca, Mahmuda, na trzy lata więzienia za jego domniemaną orientację seksualną. Według doniesień, po aresztowaniu w maju br. chłopiec był torturowany, między innymi bity kijem w stopy. Podczas pierwszych dwóch tygodni pobytu w areszcie odmówiono mu podstawowego prawa do widzenia z rodziną i obroną.

-Amnesty International niepokoi fakt, że sądy specjalne, które naruszają podstawowe międzynarodowe normy dla rzetelnego postępowania sądowego, takie choćby jak prawo do postępowania odwoławczego, są w Egipcie powszechnym organem wymiaru sprawiedliwości- – mówi Amnesty International. Zgodnie z art. 14 ust. 5 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ, którego Egipt jest stroną, …-każda osoba skazana za przestępstwo ma prawo odwołania się do sądu wyższej instancji w celu ponownego rozpatrzenia orzeczenia o winie i karze…-.

Egipt jest również stroną ONZ-owskiej Konwencji przeciwko Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Zgodnie z art. 12 tej konwencji państwa-strony są zobowiązane do przeprowadzenia -szybkiego i bezstronnego dochodzenia, gdy istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, iż na terytorium podlegającym jego jurysdykcji były stosowane tortury-.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

5243