Federacja Rosyjska: krok w dobrym kierunku – Amnesty International

Federacja Rosyjska: krok w dobrym kierunku

-To pierwszy krok w dobrym kierunku. Może on pomóc w przezwyciężaniu zjawiska tortur, okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania osób pozbawionych wolności w Federacji Rosyjskiej-, stwierdziła organizacja.

-Badania Amnesty International ujawniają, że stosowanie tortur i znęcania się nad osobami pozbawionymi wolności jest szeroko rozpowszechnione. W Republice Czeczenii praktyki te często połączone są z -zaginięciami-. Mamy nadzieję, że publikacja raportu prowadzić będzie do większego rozliczania takich zjawisk i że wskazuje na chęć władz rosyjskich do podjęcia środków mających na celu zapobieganie torturom oraz do zapewnienia, że ich sprawcom zostanie wymierzona sprawiedliwość-, dodała organizacja.
Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom jest niezależnym i bezstronnym organem eksperckim utworzonym na mocy Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, którą Federacja Rosyjska ratyfikowała w 1998 roku. Do tej pory Komitet odbył 11 wizyt w różnych regionach tego kraju. Sześć z nich miało miejsce w Republice Czeczenii, w tym również ostatnia, która odbyła się w dniach 23 – 29 maja 2003 roku.

-Amnesty International wzywa władze Federacji Rosyjskiej do przesłania jasnego sygnału służbom porządku prawnego i służbom bezpieczeństwa, że muszą one przestrzegać praw człowieka we wszystkich okolicznościach i że ci, którzy się temu nie podporządkują, odpowiedzą za to przed sądem-, dodała organizacja.

Od początku obecnie prowadzonej rocznej kampanii, której celem jest poprawienie stanu poszanowania i ochrony praw człowieka wszystkich ludzi zamieszkujących Federację Rosyjską, Amnesty International wzywała władze rosyjskie do wydania zgody na publikację wszystkich raportów z wizyt Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom.

Organizacja stanowczo wzywa władze rosyjskie do:

  • opublikowania raportów ze wszystkich wizyt Komitetu w Federacji Rosyjskiej,
  • podjęcia wszelkich kroków w celu bezzwłocznego wdrożenia rekomendacji Komitetu,
  • poinformowania opinii publicznej o krokach podjętych w celu wdrożenia rekomendacji Komitetu.

Tło wydarzeń

Federacja Rosyjska w 1998 roku został stroną Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Stworzony na jej mocy Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu składa się z niezależnych i bezstronnych ekspertów, których wizyty i rekomendacje mają na celu ochronę osób pozbawionych wolności od tortur, okrutnego i nieludzkiego traktowania. Raporty z wizyt przeprowadzonych przez Komitet oraz rekomendacje są poufne – mogą zostać opublikowane jedynie za zgodą danego państwa.

Federacja Rosyjska była ostatnim państwem będącym stroną Europejskiej Konwencji Przeciw Torturom, które wyraziło zgodę na publikację jednego z raportów Komitetu.

Tylko w wyjątkowych okolicznościach Komitet wydaje oświadczenia dotyczące konkretnych krajów. Brak odpowiedzi ze strony władz rosyjskich w sprawie rekomendacji dotyczących Republiki Czeczenii spowodował, że w lipcu 2001 roku Komitet dokonał wyjątkowego kroku i wydał specjalne oświadczenie. Zawarty w nim był niepokój w związku z impasem jaki nastąpił w kontaktach Komitetu z władzami rosyjskimi w dwu kwestiach: w kwestii przeprowadzenia wszechstronnego i niezależnego śledztwa w sprawie wydarzeń, które miały miejsce w centrum zatrzymań w Czernokozowie, w okresie od grudnia 1999 roku do początku lutego 2000 roku, po informacjach silnie wskazujących, że nad wielu zatrzymanymi znęcano się oraz w kwestii działań podjętych w celu odkrycia i wniesienia oskarżeń w sprawie znęcania się nad osobami zatrzymanymi podczas obecnego konfliktu.

Informacje zebrane przez ostatnie lata przez Amnesty International od ofiar i z innych źródeł potwierdzają szeroko rozpowszechnione stosowanie tortur i znęcanie się dokonywane przez funkcjonariuszy porządku prawnego na całym terytorium Federacji Rosyjskiej:

Zelimhan Murdałow opuścił swój dom w Groznym 2 stycznia 2001 r., mówiąc, że wróci w ciągu godziny. To był ostatni raz, kiedy widziała go rodzina. Jego ojciec odkrył, że młody mężczyzna podobny do jego opisu został zatrzymany w centrum miasta. Milicja poinformowała go, że syn został zatrzymany na podstawie zarzutu posiadania marihuany i że został już zwolniony. Jednakże zatrzymani, którzy przebywali w tej samej celi co Zelimhan Murdałow powiedzieli, że gdy widzieli go dzień po zatrzymaniu, był on nieprzytomny po ciężkim pobiciu i że jego ciało było okaleczone. W styczniu 2001 roku wszczęto postępowanie karne w sprawie -zaginięcia- Zelimhana Murdałowa, ale jego ojciec wciąż nie zna jego miejsca pobytu a sprawcy tego czynu nie wymierzono sprawiedliwości.

18-letni Tigran Airapetian został zatrzymany przez milicjanta w 2001 roku w północnej części Moskwy. Oskarżono go o wymuszanie pieniędzy od znajomego podczas kłótni o telefon komórkowy. Tigran Airapetian został zabrany na posterunek, gdzie został poważnie pobity. Po zwolnieniu złożył on skargę, a prokurator prokuratury Butyrskiej wszczął postępowanie karne w celu wyjaśnienia tych zarzutów. Mimo przekazania przez Tigrana Airapetian szczegółowego opisu zdarzeń oraz nazwisk trzech mężczyzn, których zidentyfikował jako sprawców pobicia, prokurator zawiesił postępowanie do czasu -zidentyfikowania sprawców tego przestępstwa-. We wrześniu 2001 roku Tigran Airapetian złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, twierdząc, że naruszone zostały jego prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Amnesty International wciąż otrzymuje raporty na temat -zaginięć- w Czeczenii. Doniesienia prasowe wskazują, że codziennie dochodzi do -zaginięć- około dwóch osób.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5011