Federacja Rosyjska: Władze są zobowiązane do chronienia działań organizacji pozarządowych – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Władze są zobowiązane do chronienia działań organizacji pozarządowych

-Według Deklaracji Obrońców Praw Człowieka, przyjętej jako rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, osoby i organizacje pozarządowe pracujące na rzecz praw człowieka muszą mieć zapewnioną konieczną swobodę w celu prowadzenia swojej działalności i muszą być chronione przed wszelkimi prześladowaniami. Państwo jest zobowiązane do ochrony takich działań dokonywanych przez jego własnych przedstawicieli i przez grupy stosujące przemoc- stwierdziła Amnesty International.

Największa organizacja praw człowieka podniosła kwestię Fundacji -Szkoła Pokoju- z Noworosyjska w Kraju Krasnodarskim, która coraz bardziej zagrożona jest zamknięciem. Władze federalne usprawiedliwiają swe działania tym, że fundacja nie posiada już trzech członków założycieli, co wymagane jest przez rosyjski system prawny. Prawdopodobnie w 1999 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Fundacji -Szkoła Pokoju- informację, że powinna ona prowadzić nadal swą działalność pomimo, iż ma ona mniej niż trzech założycieli.

Fundacja -Szkoła Pokoju- pracuje na rzecz ochrony praw dziecka, edukacji praw człowieka i promocji tolerancji. W ostatnich dwu latach walczyła ona z dyskryminacją wobec Meschetyjczyków zamieszkujących Kraj Krasnodarski. Miejscowi obrońcy praw człowieka stwierdzili, że władze lokalne zaczęły grozić fundacji zamknięciem, od czasu, kiedy zajęła się ona ochroną praw Meschetyjczyków. Prawdopodobnie przedstawiciele -Szkoły Pokoju- zostali ostatnio wezwani -na rozmowy- z regionalną administracją podczas których powiedziano im, że fundacja zostanie zamknięta, jeśli nie zakończy swej działalności na rzecz praw Meschetyjczyków mieszkających w Kraju Krasnodarskim.

Jurij Dżibladze, Prezydent Centrum Rozwoju Demokracji i Praw Człowieka powiedział Amnesty International, że jest to co najmniej czwarta organizacja pozarządowa szykanowana przez władze Kraju Krasnodarskiego od ubiegłego roku:

-Obrońcy praw człowieka w Federacji Rosyjskiej próbują powstrzymać represje skierowane przeciwko organizacjom pozarządowym w tym regionie – przesłaliśmy specjalny raport do Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ oraz zorganizowaliśmy debatę publiczną w Moskwie z udziałem przedstawicieli Prezydenckiej Komisji do Spraw Praw Człowieka, ale to nie pomogło. Nasi koledzy z krasnodarskich organizacji pozarządowych potrzebują pilnych i bardziej skonsolidowanych akcji solidarnościowych w celu powstrzymania szykan wobec tamtejszych organizacji pozarządowych i w celu zapobieżenia zamknięciu Fundacji -Szkoła Pokoju-, stwierdził Jurij Dżibladze.

W 2002 roku władze Kraju Krasnodarskiego zamknęły lokalny oddział organizacji Meschetyjczyków -Watan- i zawiesiły działalność Krasnodarskiego Centrum Praw Człowieka. Wcześniej w tym samym roku, władze zagroziły również zamknięciem Obywatelskiemu Centrum Dyskusyjnemu -Południowa Fala-. Organizacje te były aktywnie zaangażowane w pracę na rzecz praw człowieka i cały czas były atakowane przez władze za krytykowanie niestosowania się lokalnej administracji do prawa rosyjskiego i międzynarodowych praw człowieka. Rosyjskie organizacje praw człowieka udokumentowały liczne naruszenia praw człowieka w Kraju Krasnodarskim, w szczególności w kwestii dyskryminacji na tle etnicznym, niezawisłości władzy sądowniczej oraz wolności wypowiedzi.

-W chwili gdy Federacja Rosyjska przygotowuje się do kampanii wyborczej, bardzo ważne jest, aby państwo zajęło się kwestią praw człowieka. Może ono tego dokonać wypełniając swoje zobowiązania wynikające z Deklaracji Obrońców Praw Człowieka i powstrzymując zamknięcie Fundacji -Szkoła Pokoju-, stwierdziła Amnesty International.

Tło wydarzeń

Meshetyjczycy są w większości muzułmańską grupą przymusowo przesiedloną w 1944 roku z południowo zachodniej Gruzji przez władze radzieckie. Jako obywatele byłego Związku Radzieckiego, którzy w chwili przyjęcia ustawy o obywatelstwie z 1992 roku legalnie zamieszkiwali terytorium Federacji Rosyjskiej, według prawa są obywatelami rosyjskimi. Jednakże ogromnej większości liczącej od 13 do 16 tysięcy populacji Meschetyjczyków mieszkających w Kraju Krasnodarskim wciąż odmawia się należnych im praw, w tym prawa do obywatelstwa. Powodem takiego stanu rzeczy jest dyskryminacyjne prawodawstwo i praktyka stosowana w Kraju Krasnodarskim.

W raporcie -Dokumenty!- Dyskryminacja na tle rasowym w Federacji Rosyjskiej, wydanym w trakcie rocznej kampanii na rzecz praw człowieka w Federacji Rosyjskiej, Amnesty International wzywa władze Federacji Rosyjskiej do zapewnienia, że wszystkim, którzy mają prawo do rosyjskiego obywatelstwa, w tym również Meschetyjczykom z Kraju Krasnodarskiego, nie będzie się odmawiać prawa do obywatelstwa na podstawie dyskryminującego ustawodawstwa, przepisów i praktyk.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4994