Federacja Rosyjska: W rocznicę przyjęcia Konwencji o prawach dziecka ONZ Amnesty International wzywa władze Federacji Rosyjskiej do przestrzegania praw dzieci niepełnosprawnych psychicznie – Amnesty International

Federacja Rosyjska: W rocznicę przyjęcia Konwencji o prawach dziecka ONZ Amnesty International wzywa władze Federacji Rosyjskiej do przestrzegania praw dzieci niepełnosprawnych psychicznie

Dzieci upośledzone umysłowo są umieszczane w państwowych miejscach odosobnienia jedynie na podstawie faktu upośledzenia, a nie z powodu stanowienia zagrożenia dla bezpieczeństwa społeczeństwa lub swojego. Wykorzystywane przy tym procedury nie posiadają zabezpieczeń chroniących przed bezprawnym umieszczeniem w zakładach zamkniętych tego rodzaju.

-Upośledzone umysłowo dzieci pozbawia się prawa do wolności, prawa do edukacji oraz prawa do życia w rodzinie. Pozbawia się je jakiejkolwiek nadziei poprzez zmuszanie do egzystencji w ramach instytucji, które nie szanują ich przyrodzonej godności. Apelujemy do władz Federacji Rosyjskiej o uchwalenie prawa, którego głównym celem byłaby ochrona interesów dzieci upośledzonych umysłowo- oświadczyła Amnesty International.

W Rosji jest 155 internatów (państwowych sierocińców), w których mieszka około 29 tysięcy dzieci. Dalsze 19400 dzieci w wieku do lat czterech mieszka w domach dziecka. Znaczna część tych dzieci jest niepełnosprawna umysłowo.

Niepełnosprawne psychicznie dzieci z internatów często są trzymane w okrutnych i poniżających warunkach. Wiele z nich jest na stałe przywiązanych do łóżek, a większość ma niewielką możliwość zabawy. Nie czyni się żadnych starań w celu pobudzenia ich rozwoju, gdyż są one uznane za -nie nadające się do edukacji-. Lekarze pracujący w internatach określają je jako cierpiące na -imbecylizm- i -idiotyzm-, które to terminy nie figurują w Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia.

W ostatnich latach władze zaczęły zauważać, w jak zły sposób traktowane są w Federacji Rosyjskiej psychicznie upośledzone dzieci. Jednakże do tej pory nie zostały podjęte żadne kroki niezbędne do usunięcia tego problemu.

Zdaniem Amnesty International, sytuacja dzieci upośledzonych psychicznie w Federacji Rosyjskiej stawia pod znakiem zapytania ich fundamentalne prawa – między innymi prawo do wolności, edukacji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, oraz ochrony od tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Jako podstawowe minimum, AI uważa, że Federacja Rosyjska powinna niezwłocznie przyjąć ustawę, której głównym zadaniem będzie ochrona interesów dzieci upośledzonych psychicznie. Powinna ona ustanowić procedury i kryteria dotyczące umieszczania dziecka w placówce i odłączania go od rodziny. Interesy dziecka powinny być reprezentowane przez odpowiedniego niezależnego eksperta. Przepisy powinny gwarantować, że umieszczenie w placówce podlega automatycznemu ponownemu rozpatrzeniu oraz, w wypadku gdy dalszy pobyt w placówce jest w najlepszym interesie dziecka, powinny zostać jasno ustalone warunki leczenia i traktowania dziecka.

Federacja Rosyjska jest stroną Konwencji o prawach dziecka ONZ, lecz nie jest w stanie zapewnić upośledzonym dzieciom znajdującym się pod jej opieką niektórych najbardziej podstawowych praw gwarantowanych przez tę Konwencję.

-Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa.- (Artykuł 23(1))

-Państwa-Strony uznają prawo dziecka, umieszczonego przez kompetentne władze w zakładzie w celach opieki, ochrony bądź leczenia w zakresie zdrowia fizycznego lub psychicznego, do okresowego przeglądu leczenia dziecka i wszelkich innych okoliczności odnoszących się do jego umieszczenia w zakładzie-. (Artykuł 25)

W dniu praw dziecka grupy AI z Warszawy, Krakowa, Katowic i Wrocławia będą prowadzić akcje na rzecz praw dzieci niepełnosprawnych psychicznie w Federacji Rosyjskiej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4962