Federacja Rosyjska: Walka z rasizmem jest konieczna by doprowadzić do położenia kresu bezkarności – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Walka z rasizmem jest konieczna by doprowadzić do położenia kresu bezkarności

-Napięcia związane z sytuacją praw człowieka na świecie, nie wykluczając Federacji Rosyjskiej, po 11 września 2001 roku, stanowią jeden z najbardziej naglących problemów w tej dziedzinie- – stwierdziła Amnesty International. -W sytuacji wzrostu napięcia przedstawiciele grup mniejszościowych, uchodźcy oraz uchodźcy wewnętrzni pozostają najbardziej narażoną na dyskryminację grupą społeczną. Państwo musi wziąć odpowiedzialność za rozciągnięcie ochrony praw człowieka i ich przestrzeganie w takim samym zakresie wobec wszystkich swoich obywateli.

Raporty AI przytaczają wiele przykładów przypadków, które wywołały jej zaniepokojenie: afrykańscy studenci oraz Tadżykowie pobici przez skinheadów i pozostawieni bez interwencji milicji, która nie podjęła odpowiednich kroków; Turcy Meshetyjscy, którym w sposób arbitralny odmówiono rejestracji oraz uznania za obywateli Federacji Rosyjskiej, co doprowadziło do zanegowania całego katalogu podstawowych praw człowieka, w tym prawa do przemieszczania się; Czeczeni poddawani arbitralnym kontrolom dokumentów i aresztowaniom; ataki rasistowskie na Żydów i Romów.

-Rasizm jest zamachem na fundament uniwersalnych praw człowieka. Oznacza systematyczne odmawianie określonym osobom dostępu do pełnego katalogu praw człowieka ze względu na kolor ich skóry, rasę, pochodzenie etniczne i urodzenie Prawo do wolności od dyskryminacji rasowej pozostaje podstawową zasadą praw człowieka- – powiedziała Amnesty International.

W czasie gdy Amnesty International prezentować będzie w życie swój dokument, Komitet do Spraw Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej ONZ będzie przygotowywał się do otwarcia w Genewie debaty dotyczącej projektu konkluzji i rekomendacji w kwestii okresowego raportu złożonego przez władze Federacji Rosyjskiej. Rosja jest stroną wielu traktatów dotyczących praw człowieka, także tych, które szczególnie szeroko traktują o dyskryminacji na tle rasowym, w tym Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

Według tych traktatów międzynarodowych władze Rosji ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, by władza ustawodawcza jak i inne instytucje państwowe podjęły próby rozwiązania problemu dyskryminacji rasowej.

Rada Europy, Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz ONZ – wszędzie podniosły się głosy zaniepokojenia rasizmem i dyskryminacją obecnymi w FR, organizacje te wystosowały do władz FR stosowne zalecenia.

Rosyjskie organizacje pozarządowe kontynuują swe akcje wymierzone przeciwko rasizmowi, dyskryminacji i nietolerancji na terenach Rosji. Muszę się one zmierzyć ze skomplikowanymi problemami, wymagającymi długoterminowej, dokładnej i skrupulatnej pracy. -Pomimo że ruch antyrasistowski promujący tolerancję jest nowością w społeczeństwie obywatelskim Rosji, cały czas rośnie on w siłę. Składają się na niego: NGOs, grupy etniczne i mniejszościowe, organizacje imigrantów, ruchy antynazistowskie jak i grupy badające problemy społeczne. Stopniowo udoskonalają one metody monitoringu, pomocy prawnej i pozaprawnej, kampanii zwiększających świadomość społeczną, coraz lepiej rozumieją konieczność koordynacji, wspólnej strategii i wizji- – powiedział Aleksander Ossipowz Centrum -Memorial-.

-Niepowodzenie w ściganiu tych, którzy dopuszczają się, zachęcają do lub tolerują akty nadużyć na tle rasowym często pogarsza sytuację, przyczyniając się do tworzenia klimatu bezkarności winnych- – twierdzi Amnesty International.

Raport Amnesty International dotyczący dyskryminacji rasowej w FR kończy się serią zaleceń dla władz Federacji Rosyjskiej jak i dla społeczności międzynarodowej, które mają na celu doprowadzić do większego respektowania prawa wszystkich jednostek w tym kraju, do wolności od dyskryminacji rasowej. Raport pozostaje częścią szerszej publikacji związanej z kampanią Amnesty International przeciwko naruszeniom praw człowieka, jakie mają miejsce w FR. Jej celem jest uwypuklenie różnicy pomiędzy ochroną praw człowieka zapewnianą przez prawo międzynarodowe i krajowe a rzeczywistością, która pełna jest nadużyć popełnianych w klimacie bezkarności.

Więcej informacji:
Więcej informacji o raporcie na stronie https://amnesty.org.pl/kampania/index_rasizm.php

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5062