Federacja Rosyjska: Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sześciu sprawach z Republiki Czeczenii – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sześciu sprawach z Republiki Czeczenii

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że naruszono prawo do życia i zakaz tortur, jak również prawa do skutecznego środka odwoławczego i pokojowego korzystania z własności (artykuły: 2, 3 i 13 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art.. 1 Protokołu nr 1 do tej Konwencji).
W sprawach Chaszyjew przeciwko Rosji i Akajewa przeciwko Rosji Trybunał uznał, że za śmierć krewnych osób, które złożyły skargę, zamordowanych przez funkcjonariuszy, winę ponosi państwo, sprowadzając to do złamania prawa do życia (art. 2). W wyroku dotyczącym spraw: Isajewa przeciwko Rosji, Jusupowa przeciwko Rosji, Bazajewa przeciwko Rosji oraz w osobnym wyroku dotyczącym szóstej sprawy -Isajewa przeciwko Rosji-. Trybunał uznał, że władze Rosji, planując i przeprowadzając operacje wojskowe, zaniechały obrony prawa do życia osób składających skargę i ich krewnych. Sześciu tym osobom sąd przyznał rekompensatę finansową.
-Trybunał Europejski orzekł, że w tych sześciu przypadkach władze rosyjskie zawiodły w prowadzeniu efektywnych dochodzeń w sprawie wydarzeń prowadzących do łamania praw do życia i skutecznego środka odwoławczego (art. 13). Fakt ten uzmysławia, że Rosja ponosi ciągle porażkę nie tylko w kwestii ochrony praw człowieka podczas konfliktu zbrojnego, ale także -poprzez skuteczne dochodzenia i skazywanie osób za nie odpowiedzialnych- w kwestii zapewnienia sprawiedliwości ofiarom naruszania praw człowieka- powiedziała Amnesty International.
-Te wyroki stanowią znaczący krok ku zakończeniu bezkarności sprawców naruszeń praw człowieka w Czeczenii. Uznają bowiem fakt, że poważne naruszenia praw człowieka mają tam miejsce i że odpowiedzialność za nie ponosi Federacja Rosyjska-.
Wiele osób, które złożyły skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym także ci, których sprawy w Strasbourgu już rozpatrzono, stało się ofiarami represji. Niektórzy byli zastraszani, innych nękali funkcjonariusze państwowi, niektórzy zostali zamordowani lub -zaginęli-. Pomimo poważnego ryzyka dla bezpieczeństwa swego i ich krewnych, którzy byli torturowani i brutalnie traktowani, -zaginęli- lub których własność zniszczono podczas masowych ataków na ludność cywilną, ci ludzie nie pozwalają sobie milczeć i wciąż domagają się sprawiedliwości.
 Amnesty International wzywa rząd Federacji Rosyjskiej do:
–          wprowadzenia w życie, bez żadnych opóźnień, orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
–          podjęcia natychmiastowych kroków, by położyć kres łamaniu praw człowieka w kontekście konfliktu zbrojnego w Czeczenii;
–          przeprowadzenia dochodzeń w sprawie wszystkich zarzutów o łamanie praw człowieka i postawienia przed sądem osób za nie odpowiedzialnych;
–          podjęcia odpowiednich środków, aby zapobiec przyszłym działaniom odwetowym wobec osób, które szukają zadośćuczynienia przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;
–          zapewnienia, że szybko przeprowadzone zostaną dokładne i niezależne dochodzenia w sprawie wszystkich zarzutów o stosowanie odwetu, a osoby odpowiedzialne za te zbrodnie zostaną postawione przed sądem.

Tło wydarzeń
W czasie konfliktu zbrojnego, który toczy się w Republice Czeczenii, Amnesty International wzywa federalne władze Rosji oraz władze Czeczenii do postawienia przed sądem tych, którzy popełnili poważne naruszenia praw człowieka: pozasądowe egzekucje, -zaginięcia-, tortury – w tym gwałty – i brutalne traktowanie w miejscach zatrzymań oraz masowe ataki na cywilów.
 Sześć spraw, wniesionych przez European Human Rights Advocacy Centre we współpracy z Centrum Praw Człowieka Memoriał, dotyczy:
–          ostrzału powietrznego przez rosyjskie siły federalne konwoju uchodźców z Groznego w październiku 1999 roku (Isajewa przeciwko Rosji -nr 57947/00, Jusupowa przeciwko Rosji- nr 57948/00, Bazajewa przeciwko Rosji – nr 57949/00), sprawa dotyczy także zamordowania dwojga dzieci i synowej Mietki Isajewej;
–          -zaginięcia- i późniejszego odnalezienia ciał pięciu osób w Groznym w styczniu 2000 roku, które nosiły ślady tortur i brutalnego traktowania (Chaszyjew przeciwko Rosji – nr 57942/00 i Akajewa przeciwko Rosji – nr 57945/00);
–          ostrzału powietrznego i artyleryjskiego wsi Katyr-Jurt 4 lutego 2000, w wyniku którego śmierć ponieśli syn i trzy siostrzenice Zary Isajewej (Isajewa przeciwko Rosji, nr 57950/00).

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie www.coe.int.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

4483