Grecja dyskryminuje – Amnesty International

Grecja dyskryminuje

12 października 2001 r. w Atenach rozpocznie się proces siedmiu mężczyzn oskarżonych na podstawie art. 347 ust. 1 pkt. b) kodeksu karnego. Art. 347 przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osób winnych uczestnictwa dla zysku w niemoralnych kontaktach między mężczyznami. Trzech podsądnych oskarżonych jest również o różne przestępstwa związane z narkotykami.

-Apelujemy do greckiego rządu o cofnięcie oskarżenia wniesionego na mocy art. 347 przeciwko wspomnianym mężczyznom, którzy wszyscy przekroczyli już wiek przyzwolenia- – stwierdziła Amnesty International.

-Każdemu człowiekowi przysługuje fundamentalne prawo wolności od dyskryminacji ze względu na płeć, obejmujące również orientację seksualną. Greckie ustawodawstwo dyskryminuje mężczyzn, gdyż w pewnych okolicznościach kontakty homoseksualne między mężczyznami podlegają karze, zaś podobne kontakty między kobietami – nie.-

Grecki kodeks karny nie przewiduje karalności kontaktów homoseksualnych podejmowanych dla zysku lub w innym celu pomiędzy kobietami ani też prostytucji o charakterze kontaktów heteroseksualnych, o ile przed podjęciem pracy prostytutka spełniła wymogi procedury prawnej.

Ponadto mężczyźni podlegają dyskryminacji, gdyż wiek przyzwolenia w przypadku kontaktów heteroseksualnych wynosi 15 lat, zaś dla kontaktów homoseksualnych – 17 lat. Amnesty International nie zajmuje żadnego stanowiska w sprawie odpowiedniego poziomu powszechnego wieku przyzwolenia, jednakże wyraża sprzeciw wobec prawa określającego wyższy wiek przyzwolenia w przypadku kontaktów seksualnych między osobami tej samej płci.

Amnesty International nie zna żadnego przypadku, w którym jakikolwiek mężczyzna byłby ostatnio w Grecji skazany i uwięziony na podstawie art. 347. Jednakże ponieważ kodeks karny w swym obecnym brzmieniu dyskryminuje mężczyzn-homoseksualistów, organizacja z zasady uznałaby każdego mężczyznę (w tym również -zawodowe prostytutki-) uwięzionego na podstawie art. 347 wyłącznie z powodu podejmowania prywatnych kontaktów homoseksualnych z innym dorosłym, dla zysku lub jako źródło utrzymania, za więźnia sumienia uwięzionego ze względu na orientację seksualną. W związku z tym organizacja domagałaby się jego natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.

W przypadkach, w których oskarżony zostałby dodatkowo skazany za przestępstwa kryminalne (np. przestępstwa związane z narkotykami), Amnesty International apelowałaby o jego zwolnienie po odbyciu przez niego części kary zasądzanej za takie przestępstwa.

-Wzywamy władze greckie do dokonania przeglądu kodeksu karnego, by zapewnić przeciwdziałanie dyskryminacji, włączając w to dyskryminację ze względu na płeć i orientację seksualną- – oświadczyła organizacja.

Tło sprawy

Na podstawie art. 347 ust. 1 pkt. b) kodeksu karnego kontakty seksualne między mężczyznami dokonywane dla zysku lub dokonywane przez dorosłego na drodze uwiedzenia osoby poniżej 17 roku życia podlegają karze od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Art. 347 ust. 1 pkt. a) kodeksu karnego przewiduje podobną karę za popełnienie niemoralnego czynu między mężczyznami na drodze nadużycia relacji zależności w oparciu o dowolną formę zatrudnienia lub jeśli dopuszczający się takiego czynu korzysta z takich kontaktów jako źródła utrzymania.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności uznają prawo do wolności od dyskryminacji ze względu na płeć, w tym także orientację seksualną. Grecja jest państwem-stroną obu tych traktatów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Paktu oraz art. 14 Konwencji, władze greckie mają obowiązek zapewnić, by wszystkie prawa uznane w Pakcie i w Konwencji przysługiwały wszystkim ludziom bez jakiejkolwiek dyskryminacji, włączając w to dyskryminację ze względu na płeć czy inny status. Ponadto zgodnie z art. 26 Paktu państwo ma obowiązek zapewnić, by wszyscy ludzie byli równi wobec prawa i podlegali równej ochronie prawnej przed wszelką dyskryminacją, w tym dyskryminacją ze względu na płeć.-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

5256