Gruzja: Raport ?Cywile na linii ognia: Konflikt gruzińsko-rosyjski? – Amnesty International

Gruzja: Raport ?Cywile na linii ognia: Konflikt gruzińsko-rosyjski?

-Nowa strefa buforowa została wyznaczona wzdłuż granicy Gruzji i Osetii Południowej, a znajdujący się tam ludzie narażeni są na liczne niebezpieczeństwa. W ostatnich tygodniach dochodziło w tym rejonie do grabieży, strzelanin, wybuchów i porwań.- powiedziała Nicola Duckworth, dyrektorka programu Amnesty International ds. Europy i Azji Centralnej. -Międzynarodowi obserwatorzy powinni mieć dostęp do wszystkich regionów, a strony uczestniczące w konflikcie muszą dołożyć starań by umożliwić wszystkim przesiedlonym – niezależnie od przynależności narodowej – powrót do domów.-
Amnesty International apeluje o wszczęcie dochodzeń w sprawie działań, jakie podejmowały strony konfliktu w trakcie trwania walk – należy to uznać za priorytet. -Pojednanie i trwały pokój nie są możliwe bez ujawnienia prawdy i rozliczenia winnych.-
W opublikowanym raporcie -Cywile na linii ognia: Konflikt gruzińsko-rosyjski-, Amnesty International donosi, że informacje zebrane przez organizację dowodzą poważnych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, jakich dopuściły się obydwie strony konfliktu. Między 7-8 i 13 sierpnia wioski oraz osiedla mieszkaniowe w miastach były bombardowane i ostrzeliwane, a niektórzy cywile donosili o przypadkach ostrzeliwania uciekającej ludności.
Liczba ofiar cywilnych znacznie przewyższyła liczbę zabitych żołnierzy. Na obszarach dotkniętych konfliktem niszczone były domy, szpitale, szkoły i inne miejsca stanowiące schronienie dla miejscowej ludności.
W szczytowym momencie liczba osób, przesiedlonych z powodu wojny osiągnęła 200 000. Wciąż dziesiątki tysięcy ludzi nie mogą i długo nie będą mogły wrócić do swoich domów.
Zarówno wojska rosyjskie jak i gruzińskie zastosowały na obszarach zamieszkałych bomby kasetowe, które pochłonęły wiele ofiar cywilnych. Niewybuchy pozostałe po użyciu tego rodzaju broni stanowią zagrożenie dla powracającej do swoich domów ludności.
Nicola Duckworth powiedziała: -Rosjanie i Gruzini oskarżają się wzajemnie o popełnienie zbrodni wojennych. Bardzo istotne jest by tak poważne zarzuty zostały dokładnie i bezstronnie zbadane. Jeśli okażą się słuszne – winni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.-
W świetle rozbieżnych informacji i wzajemnych oskarżeń wysuwanych przez rosyjskie i gruzińskie władze Amnesty International wzywa obydwie strony by zwróciły się do Międzynarodowej Komisji ds. Ustalania Faktów w Dziedzinie Prawa Humanitarnego (International Humanitarian Fact-Finding Commission – IHFFC) o wszczęcie dochodzenia i upublicznienie zebranych danych.
Tło wydarzeń
Raport Amnesty International oparty jest na informacjach zebranych przez misje badawcze wysyłane w rejon konfliktu między sierpniem a październikiem 2008 roku i wywiadach przeprowadzanych z ofiarami oraz na podstawie korespondencji wymienianej z przedstawicielami władz Rosji, Gruzji i Osetii Południowej.
IHFFC jest stałym organem składającym się z niezależnych ekspertów; powołanym na mocy art. 90 I. Protokołu dodatkowego do Konwencji genewskich w celu badania zarzutów dotyczących poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego.
Rosja ratyfikując I. Protokół dodatkowy (w 1989 roku) zobowiązała się respektować art. 90, który upoważnia IHFFC do inicjowania dochodzenia w sprawie każdego konfliktu między Rosją a innym państwem – stroną Protokołu. Gruzja nie ratyfikowała tego dokumentu, zatem IHFFC potrzebuje zgody obydwu stron na rozpoczęcie śledztwa w sprawie tego konkretnego konfliktu. (Pozwolenie na wszczęcie dochodzenia może ograniczać się jedynie do tego konkretnego konfliktu i nie musi oznaczać trwałej akceptacji uprawnień Komisji.)

Dochodzenia IHFFC prowadzone są przez Izbę w której skład wchodzi pięciu członków Komisji oraz dwóch członków wyznaczanych ad hoc – każda ze stron konfliktu wyznacza jednego z nich.
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3329