Gwatemala: Wstrzymanie eksmisji i właściwa polityka agrarna to klucz do rozwiązania sporów o ziemię – Amnesty International

Gwatemala: Wstrzymanie eksmisji i właściwa polityka agrarna to klucz do rozwiązania sporów o ziemię

AI Index: AMR 34/037/2005 (Public)
Amnesty International spotkała się z przedstawicielami różnych władz państwowych i organizacji praw człowieka oraz chłopami i właścicielami i domaga się, aby rząd Gwatemali wstrzymał eksmisje i nakazał przeprowadzenie niezależnej oceny przypadków już dokonanych eksmisji, które miały miejsce od chwili objęcia przezeń władzy Ocena miałaby na celu wyeliminowania poważnych problemów prawnych i systematycznych nadużyć popełnianych w trakcie eksmisji.

Amnesty International stwierdziła podczas swej wizyty w Gwatemali następujące problemy i nadużycia:
– Wady w działaniach Inspekcji Pracy mających na celu zagwarantowanie zgodnych z prawem regularnych wypłat wynagrodzeń, rekompensat  i świadczeń na wszystkich farmach Gwatemali.
–  Wady i zwłoki w rozpatrywaniu skarg w sprawie wypłaty świadczeń,
–     Niezadowalająca reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości, którą jest często automatyczne, natychmiastowe i systematyczne zastosowanie procedur zawłaszczenia i wynikającymi z nich nakazami zatrzymania i eksmisji setek rodzin z ziem, które zajmowały często od pokoleń. Niepokojący jest fakt, że ani litera, ani duch konwencji nr 169 przyjętej przez Międzynarodową Organizację Pracy nie są respektowane
–    Oznaki, iż nie bada się z wymaganą należytą starannością ważności skarg dotyczących niepełnego lub wątpliwego tytułu własności. W niektórych przypadkach proces weryfikacji spornych terenów przez uprawnione organy jest zakłócany przez właścicieli farm i mimo wszystko nakazy eksmisji lub wywłaszczenia są wykonywane.
–   Względnie szybkie wydawanie nakazów eksmisji i zatrzymania w przeciwieństwie do opieszałości i minimalnych okresów przedawnienia odnośnie prawa chłopów do uzyskania świadczeń i rekompensat, co można uznać za przejaw dyskryminacji ze strony wymiaru sprawiedliwości,
–    Skargi chłopów w związku z brakiem zainteresowania i śledztwa w sprawie ich zgłoszeń dotyczących gróźb śmierci i innych aktów zastraszania przez właścicieli farm, ich pracowników lub agentów ochrony.
–    Niemal systematyczne niszczenie mienia, sprzętów domowych i podpalenia domów w ramach eksmisji.
 –    Wymienione działania są czynami przestępczymi i nie są przewidziane w nakazach eksmisji wydanych przez sędziego. Niekiedy mają miejsce w obecności policji (czasami setek funkcjonariuszy) skierowanej przez samego sędziego w celu wykonania nakazu eksmisji, a także w obecności przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Człowieka. Istnieją udokumentowane informacje na temat przypadków bezpośredniego udziału policji w burzeniu i paleniu domostw chłopów. Jednak w większości przypadków za zniszczenia te odpowiedzialny jest personel, którym dysponują właściciele farm, aczkolwiek dzieje się to na oczach biernej policji i władz.
–    Szczegółowe informacje na temat nadużyć popełnianych podczas eksmisji dostarczane Ministerstwu Sprawiedliwości przez przedstawicieli Rzecznika Praw Człowieka prawdopodobnie nie są badane przez Ministerstwo. Są raczej uznawane za normalne działania towarzyszące eksmisjom
–    Niedostateczna liczba tłumaczy języków ludności rdzennej w różnych instancjach zajmujących się konfliktem, która uniemożliwia uczestnictwo i informowanie poszkodowanych, to fundamentalny problem, który dostrzegają wszystkie strony.
–       Amnesty International uznaje doniosłość procesów mediacyjnych i pojednawczych zmierzających do rozstrzygnięcia konfliktów. Jednak z zaniepokojeniem stwierdza, iż procesy te są niekiedy zrywane poprzez wykonanie nakazu eksmisji, co skutkuje zakończeniem rozmów i sprzyja pojawieniu się aktów przemocy między stronami.

Amnesty International wyraża swoją wdzięczność za otrzymane informacje i otwartość władz oraz organizacji obywatelskich, z którymi spotkała się w trakcie wizyty.

Według Amnesty International władze gwatemalskie mają obowiązek i prawo powołać odpowiednią instytucję, która zapewniłaby bezwzględne respektowanie przepisów konstytucyjnych i norm międzynarodowych dotyczących kwestii agrarnych i której celem byłoby zapobieganie sporom o ziemię oraz ich rozwiązywanie z poszanowaniem prawa i dla dobra wszystkich, którzy pracują na roli

Amnesty International apeluje do władz, aby wprowadziły określoną politykę agrarną zmierzającą do zapobiegania sporom o ziemię i do rozwiązywania zaistniałych konfliktów, która koncentrowałaby się na ochronie i obronie praw człowieka.

Informacje dodatkowe
Podczas swej wizyty przedstawiciele Amnesty International odwiedzili kilka miejscowości i spotkali się z Prokuratorem Generalnym, prokuratorami z Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziami, przedstawicielami Ministerstwa Pracy, Rzecznika Praw Człowieka, COPREDEH oraz CONTIERRA i FONTIERRA. Delegacja spotkała się również z przedstawicielami organizacji chłopów, właścicielami farm oraz osobami eksmitowanymi lub zagrożonymi eksmisją z ziem deklarowanych jako własne lub nieużytki

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4302