FAQ

Czym jest Amnesty International?

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi, walczących o prawa człowieka. Nasza praca oparta jest na dokładnych badaniach i standardach akceptowanych przez społeczność międzynarodową. Jesteśmy niezależni od jakiegokolwiek rządu, ideologii politycznej, interesów gospodarczych, czy religii.

Amnesty International skupia dobrowolnych działaczy - ludzi, którzy gotowi są poświęcić swój czas i energię by solidaryzować się z tymi, których prawa zostały naruszone. Według najnowszych danych, Amnesty International liczy ponad 3 miliony członków, zwolenników i donatorów w ponad 150 krajach i terytoriach, w każdym zakątku świata. Reprezentujemy różne style życia, mamy odmienne poglądy polityczne i religijne. Łączy nas determinacja do wspólnej pracy na rzecz świata, w którym każdy może się cieszyć tymi samymi prawa człowieka.

Na czym polega działalność Amnesty International?

Działalność Amnesty International opiera się na zasadzie niezależności i bezstronności. Naszym celem jest promowanie szacunku dla praw człowieka, wyszczególnionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Amnesty Inetrenational wierzy, że prawa człowieka są współzależne i niepodzielne - każdemu człowiekowi, w dowolnym miejscu na ziemi, powinny przysługiwać te same prawa, a korzystanie z pewnych praw nie powinno odbywać się kosztem innych.

Amnesty International sprzeciwia się naruszeniom praw człowieka, popełnianym przez rządy, organy pozarządowe i poszczególne jednostki (aktorów niepaństwowych). Wyrażamy sprzeciw wobec łamania praw człowieka przez zbrojne grupy polityczne (kontrolujące dane terytorium, czy działające w opozycji do rządu), które dopuszczają się takich nadużyć jak branie zakładników, stosowanie tortur, czy nielegalne zabójstwa. Przeciwstawiamy się nadużyciom praw człowieka wobec cywilów i osób, które nie biorą udziału w walkach, dokonywanym przez wszystkie strony konfliktów zbrojnych. Amnesty International prowadzi również kampanie na rzecz walki z nadużyciami w domu lub w społecznościach lokalnych, gdzie do naruszeń przyczynia się rząd, bądź też działania podejmowane przez władze nie przynoszą odpowiednich efektów.

Z historycznego punktu widzenia, główne cele działań AI wyglądają następująco:

  • uwolnienie wszystkich więźniów sumienia;
  • zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego;
  • zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania;
  • położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz "zaginięciom";
  • walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi;
  • propagowanie przestrzegania praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, w szczególności w przypadku osób żyjących w ubóstwie.

Jak mogę stać się członkiem lub członkinią Amnesty International?

Obecnie, członkami lub członkiniami mogą stać się osoby zamieszkałe w jednym z 80 krajów, w których AI ma swoje biura. Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie (Wstąp do AI). Na międzynarodowej stronie Amnesty International znajdziesz również linki do stron sekcji krajowych, na których możliwe jest nabycie członkostwa online (Join AI). Obecnie pracujemy nad systemem, umożliwiającym nabycie członkostwa za pośrednictwem Internetu dla wszystkich krajów.

Czy działalność Amnesty International przynosi efekty?

Mamy na swoim koncie olbrzymie osiągnięcia. Wiemy o tym, ponieważ ludzie, którym staramy się pomóc mówią nam, że nasze działanie przynosi skutki. Udaje nam się przekonać rządy do zmiany praw i praktyk postępowania. Dzięki naszej solidarności, nadzieja pozostaje żywa. Aby przekonać się o skuteczności naszych działań, odwiedź stronę Dobrych Wiadomości.

Odkąd w 1961 r. Amnesty International rozpoczęła swoją działalność, członkowie wysyłali apele w imieniu tysięcy indywidualnych naruszeń praw człowieka. Sytuacja wielu z nich się poprawiła. Niektórzy zostali zwolnieni z więzienia, innym zmniejszono wyrok, jeszcze innym zapewniono rzetelny proces czy bardziej ludzkie traktowanie w miejscu przetrzymywania, zmieniono wyrok śmierci na inny.

Od czasu, gdy w 1973 r. ukazała się pierwsza Pilna Akcja, Amnesty International przeprowadziła około 16 600 takich akcji na rzecz mężczyzn, kobiet i dzieci, którym zagrażało bezpośrednie niebezpieczeństwo. W przypadku około jednej trzeciej Pilnych Akcji, Amnesty International dowiaduje się o polepszeniu sytuacji osób.

Jakich środków używa Amnesty International w swojej pracy?

Badamy fakty. Wysyłamy ekspertów, by prowadzili rozmowy z ofiarami, byli obserwatorami podczas procesów, zbierali informacje od lokalnych urzędników i obrońców praw człowieka. Prowadzimy monitoring działalności tysięcy mediów, utrzymujemy kontakt z wiarygodnymi źródłami informacji na całym świecie. Nasze badania prowadzone są przez ekspertów, wspieranych przez specjalistów z wielu dziedzin, takich jak prawo międzynarodowe, media i technologie. Publikujemy raporty o dużym stopniu szczegółowości. Informujemy media, odpowiedzialne za dostarczanie wiadomości na temat bieżących wydarzeń. Nasze obawy dotyczące sytuacji praw człowieka rozpowszechniamy za pomocą ulotek, plakatów, reklam, newsletterów i stron internetowych.

Nasi członkowie, zwolennicy i pracownicy na całym świecie mobilizują społeczeństwa do wywierania presji na rządy i aktorów pozarządowych, których siła oddziaływania jest na tyle silna, by położyć kres nadużyciom. Nasze działania cechuje duża różnorodność - od publicznych demonstracji, poprzez pisanie listów, edukację praw człowieka i koncerty fundraisingowe, do działalności lobbingowej we władzach lokalnych i organizacjach międzynarodowych, a także apele w imieniu pojedynczych jednostek i światowe kampanie organizowane na olbrzymią skalę.

W jaki sposób mogę nawiązać współpracę z Amnesty International?

Dołącz do nas - stając się członkiem lub członkinią Amnesty International, stajesz się częścią światowego ruchu na rzecz praw człowieka. Będąc indywidualnym członkiem, bądź tworząc wraz z innymi grupę lokalną lub specjalistyczną sieć sprawiasz, że Twój pojedynczy głos - wraz z głosami wielu innych działaczy - staje się słyszalny i prowadzi do zmiany na lepsze.

Przekaż dotację - dotacja finansowa na rzecz działalności Amnesty International jest niezwykle ważnym aktem poparcia dla praw człowieka. W trosce o swą niezależność, AI nie przyjmuje pomocy finansowej od rządów, czy partii politycznych. Prowadzenie dokumentacji sytuacji praw człowieka na całym świecie i działanie na rzecz położenia kresu nadużyciom jest możliwe dzięki składkom członkowskim i dotacjom. Polska sekcja prowadzi również program fundraisingowy Direct Dialog, dzięki któremu pozyskujemy nowych członków i donorów (dowiedz się więcej na temat programu ddc).

Pracuj dla nas - sprawdź oferty zatrudnienia i wolontariatu (także na stronie międzynarodowej).

Kto finansuje działalność Amnesty International?

Amnesty International jest niezależna od jakiegokolwiek rządu, ideologii politycznej, interesów gospodarczych i religii. Nie wspiera, ani nie stoi w opozycji wobec żadnego rządy, czy systemu politycznego, w związku z czym nie zawsze popiera poglądy ofiar, o których prawa walczy. Aby zapewnić swą niezależność Amnesty International nie próbuje pozyskać, ani nie przyjmuje pieniędzy pochodzących od rządów i partii politycznych. Fundusze pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich i działalności fundraisingowej. Wpływ na podejmowane decyzje mogą mieć jedynie członkowie. Podstawowe wytyczne, zawierające podstawowe cele na przyszłość, formułowane są przez Radę Międzynarodową, złożoną z reprezentantów ze wszystkich krajów, w których członkowie Amnesty International zorganizowani są w krajowe struktury i sekcje. Przedstawiciele wybierają Międzynarodowy Komitet Wykonawczy, złożony z wolontariuszy, których zadaniem jest realizowanie przyjętych wcześniej wytycznych. Wolontariusze wybierają Sekretarza Generalnego, który stoi na czele Międzynarodowego Sekretariatu, który składa się z profesjonalnego personelu.

Jak wygląda struktura organizacji?

Amnesty International jest międzynarodowym ruchem zrzeszającym członków z całego świata. W celu podejmowania wspólnych działań stworzono następujące podstawowe struktury:

  • na poziomie lokalnym członkowie organizacji zrzeszają się w co najmniej pięcioosobowe grupy lokalne, podejmujące akcje Amnesty International;
  • na poziomie krajowym praca członków jest rozwijana, wspierana i koordynowana przez sekcje oraz inne struktury koordynacyjne;
  • na poziomie międzynarodowym praca sekcji, grup i członków jest rozwijana i wspierana przez Międzynarodowy Sekretariat - główne biuro AI, gdzie koordynowane są badania nad przypadkami naruszeń praw człowieka i gdzie inicjowana jest większość działań podejmowanych przez członków.

Jakie były początki Amnesty International?

Ponad 40 lat temu, dwie portugalskie studentki wzniosły toast za wolność. Za ten prosty gest zostały skazane na 7 lat więzienia. Historia ta przeraziła brytyjskiego prawnika Petera Benensona, który następnie napisał artykuł do brytyjskiej gazety "The Observer", wzywając o przeprowadzenie międzynarodowej kampanii, mającej na celu bombardowanie władz na całym świecie żądaniami uwolnienia "zapomnianych więźniów"?. Tekst Benensona apelował do wszystkich ludzi, by pokojowo i bezstronnie protestowali przeciwko więzieniu kobiet i mężczyzn na całym świecie za ich poglądy polityczne bądź wyznanie. W artykule osoby te zostały określone jako "więźniowie sumienia".

W ciągu jednego miesiąca od ukazania się artykułu, ponad tysiąc czytelników wysłało listy poparcia, oferując praktyczną pomoc i szczegółowe informacje na temat wielu innych więźniów sumienia. W ciągu pół roku ta, w zamierzeniu jednorazowa, akcja przeistoczyła się w duży ruch międzynarodowy. W ciągu jednego roku nowo powstała organizacja wysłała delegacje do 4 krajów w celu podjęcia działań na rzecz więźniów i zajęła się 210 przypadkami. Jej członkowie zorganizowali w 7 krajach lokalne oddziały organizacji.

Od samego początku przyjęto zasady niezależności i bezstronności. Kładziono nacisk na międzynarodowy charakter obrony praw człowieka: ludzie z całego świata mieli walczyć o prawa osób znajdujących się w którymkolwiek miejscu świata. Amnesty International rozrastała się i zaczynała interesować się nie tylko więźniami sumienia, ale i innymi przypadkami naruszeń praw człowieka: torturami, "zaginięciami" i karą śmierci na całym świecie.

Wysiłki ruchu zostały docenione, gdy w 1977 r. organizacji przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. W 1978 r. Amnesty International została natomiast uhonorowana przez ONZ Nagrodą Praw Człowieka.

Dowiedz się więcej na "Historia Amnesty International".

W jaki sposób Amnesty International zbiera informacje?

Grupy badawcze, skupiające się na poszczególnych krajach i zagadnieniach badają doniesienia o nadużyciach praw człowieka, powtórnie sprawdzają otrzymane wcześniej dane i potwierdzają informacje za pomocą wielu różnorodnych źródeł i kontaktów. Otrzymują szczegółowe informacje od więźniów, innych osób, których prawa zostały złamane (a także ich przedstawicieli), osób ocalałych i ich rodzin, prawników, dziennikarzy, uchodźców, dyplomatów, organów religijnych, działaczy społeczności lokalnych, agencji humanitarnych i innych organizacji, broniących praw człowieka. Dużą rolę gra monitoring gazet, stron internetowych i innych mediów. Amnesty International często wysyła misje fact-finding, aby zbadać daną sytuację na miejscu.

Jak Amnesty International upewnia się, że posiadane przez nią informacje zgadzają się z rzeczywistością?

Zanim jakiekolwiek oświadczenie czy raport ujrzy światło dzienne, tekst musi zostać zaakceptowany przez Międzynarodowy Sekretariat, którego zadaniem jest ocena jego dokładności, bezstronności politycznej i zgodności z mandatem organizacji. Amnesty International często ma do czynienia z doniesieniami, a nie z bezsprzecznymi faktami. Wtedy wyraźnie to podkreśla i apeluje o zbadanie danej sprawy. Jeśli dojdzie do pomyłki w ocenie danej sytuacji, wówczas ukazuje się odpowiednie sprostowanie.

Wyniki badań Amnesty International są powszechnie uznane, jako godne zaufania. Budzą zainteresowanie rządów, organizacji międzynarodowych, dziennikarzy, uczonych, a także innych organizacji broniących praw człowieka i grup kampanijnych.

W jaki sposób Amnesty International zbiera informacje na temat sytuacji praw człowieka w "zamkniętych" krajach?

Jeżeli przedstawiciele Amnesty International nie mają wstępu na terytorium danego kraju, grupy badawcze muszą bazować na źródłach spoza tego kraju, takich jak doniesienia mediów, ekspertów, uchodźców, przedstawicieli dyplomatycznych i obrońców praw człowieka zagranicą.

Dołącz do 3 milionów ludzi
działających na całym świecie na
rzecz praw człowieka.
Razem możemy
zmieniać świat!

Wstąp

Poznaj ciekawych ludzi
w Twoim mieście, organizuj
happeningi z aktywistami Amnesty