Indie: Osoby domagające się czystej wody pitnej napotkały na nieuzasadnione użycie siły ze strony policji – Amnesty International

Indie: Osoby domagające się czystej wody pitnej napotkały na nieuzasadnione użycie siły ze strony policji

Amnesty International wzywa do jak najszybszego, bezstronnego, drobiazgowego i jawnego śledztwa w sprawie zajścia, aby ustalić, czy użycie siły przez policję było zgodne z prawem krajowym i z międzynarodowymi standardami, w tym z Podstawowymi Zasadami Użycia Siły i Broni Palnej oraz Kodeksem Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego.


 


Amnesty International chce przypomnieć władzom stanu Madhya Pradesh, że zgodnie z międzynarodowymi standardami użycie siły przez funkcjonariuszy porządku prawnego musi stanowić krok wyjątkowy, i że użycie siły dopuszczane jest jedynie wtedy, gdy jest to szczególnie konieczne i tylko w zakresie koniecznym dla wykonywania ich obowiązków.


 


W wyniku takiego śledztwa, każdy funkcjonariusz zasadnie podejrzewany o naruszenie prawa krajowego, czy międzynarodowych standardów dotyczących stosowania siły, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej według procedur zgodnych z międzynarodowymi standardami sprawiedliwości. Osoby poszkodowane w wyniku nadużycia siły powinny uzyskać rekompensatę za wyrządzone im krzywdy.


 


Jak donoszą wiarygodne źródła, demonstranci weszli na teren biura Pomocy i Rehabilitacji Ofiar Tragedii Gazowej w Bhopalu (Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation office) około godziny 11:30 rano. Według doniesień nikt nie powstrzymywał protestujących przed wejściem do budynku. Wewnątrz, demonstranci skandowali hasła i uderzali łyżkami o metalowe płyty. Według doniesień, policjanci – 15 funkcjonariuszy płci męskiej w pełnym uzbrojeniu, przybyli na miejsce zdarzeń i poinformowali protestujących, ze przedstawiciele władz nie są dostępni do prowadzenia z nimi rozmów. Następnie policjanci rzekomo siłą usunęli demonstrantów z budynku, spychając ich ze schodów, kopiąc niektóre kobiety w klatkę piersiową i w brzuch oraz bijąc ludzi pałkami. Według doniesień 7 z protestujących zostało aresztowanych, postawiono im zarzuty zgodnie z indyjskim kodeksem karnym oraz zatrzymano ich na około 4 godziny.


           


Protestujący wyrazili obawę, że wydana 7 maja 2004 roku dyrektywa Sądu Najwyższego Indii, dotycząca dostawy czystej wody społecznościom dotkniętym skażeniem wód gruntowych z terenu fabryki Union Carbide, nie została zrealizowana. Amnesty International wzywa rządy Indii oraz Madhya Pradesh to pełnego wdrożenia dyrektywy i zapewnienia regularnych dostaw bezpiecznej wody dla użytku domowego dotkniętym społecznościom.


 


Informacje uzupełniające


 


W listopadzie 2004 roku Amnesty International wydała raport pt. Chmury Niesprawiedliwości – Katastrofa w Bhopalu 20 lat później (Clouds of Injustice – Bhopal Disaster 20 years on). Raport ten stanowił dokumentację masowych naruszeń praw człowieka ludzi dotkniętych wyciekiem gazu w miejscowości Bhopal w grudniu 1984 roku oraz wynikającym z wycieku skażeniem środowiska, w tym naruszenia prawa człowieka do życia i zdrowia, naprawienia krzywd, odpowiedniego standardu życia i innych praw.


 


Dwadzieścia jeden lat temu około pół miliona ludzi zostało narażonych na działanie toksycznych chemikaliów podczas tragicznego wycieku gazu z fabryki pestycydów w Bhopalu w Indiach. W przeciągu kilku dni zmarło ponad 7000 ludzi. Kolejne 15 000 zmarło w kolejnych kilku latach. Około 100 000 ludzi cierpi na chroniczne i wycieńczające schorzenia, w przypadku których stosowane leczenie jest w dużym stopniu nieskuteczne.


 


Pełny zestaw zaleceń Amnesty International dotyczących naruszeń praw człowieka w związku z wyciekiem gazu w Bhopalu i będącym jego wynikiem skażeniem środowiska są dostępne pod adresem: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA200152004-open&of=ENG-IND

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4385