Inspektor nadzoru budowlanego na obozowisku romskim we Wrocławiu – Amnesty International

Inspektor nadzoru budowlanego na obozowisku romskim we Wrocławiu

W poniedziałek 24 czerwca urzędnicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzili oględziny domów mieszkańców obozowiska przy ul. Kamieńskiego. Amnesty International wezwała Inspektora do zachowania ostrożności i nie podejmowania działań, które mogłyby się przyczynić do naruszeń praw człowieka.

Urzędnicy Inspektoratu dokonali oględzin budynków oraz rozmawiali z mieszkańcami obozowiska, którzy zostali poinformowani o planowanej wizycie dwa tygodnie wcześniej. W pismach, które otrzymali, widniało wezwanie do przedstawienia pozwoleń na budowę i innych dokumentów potwierdzających, że postawienie budynków było zgodne z prawem budowlanych. Inspektor informował także o grożącej grzywnie w przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów lub odmowy udzielenia informacji.

Amnesty International wystosowała pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia, przedstawiając prawnoczłowieczy kontekst sprawy i międzynarodowe standardy dotyczące wysiedleń , które zakładają m.in. przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami zagrożonymi wysiedleniem oraz zapewnienia alternatywnego lokum. Jednocześnie przytoczyła kluczowe z punktu widzenia kompetencji Inspektora orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stwierdził, że na traktowanie danego miejsca czy budynku jako domu, a tym samym na objęcie ochroną jego mieszkańców, nie ma wpływu kwestia legalności wybudowania lub legalności zajmowania gruntu, na którym postawiono dom (Yordanova i inni przeciwko Bułgarii, 2012).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w ramach swoich kompetencji może przyznać grzywnę oraz nakazać rozbiórkę budynku. Skierowanie sprawy do Inspektoratu to kolejne działanie Urzędu Miasta Wrocławia, który dąży do wysiedlenia społeczności Romów rumuńskich z dwóch obozowisk w mieście. Amnesty International kilkukrotnie apelowała do prezydenta Wrocławia o działania zgodne z międzynarodowymi standardami praw człowieka, jednak mimo wstępnych deklaracji ze strony magistratu, podejmuje on dalsze działania w celu doprowadzenia do przymusowego wysiedlenia.

Tło sprawy:

26 marca 2013 r. mieszkańcy obozowiska otrzymali dwa listy od władz miejskich, wzywające do opuszczenia zajmowanego przez nich miejsca w przeciągu 14 dni. W przeciwnym razie zostanie wszczęte przeciwko nim postępowanie sądowe.

W odpowiedzi na Pilną Akcję Amnesty International z 4 kwietnia dotyczącą groźby przymusowego wysiedlenia Romów z obozowiska przy ul. Kamieńskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia spotkali się z Amnesty Interantional Polska 12 kwietnia i zadeklarowali wolę działania zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka dotyczącymi prawa do odpowiednich warunków mieszkania i przymusowych wysiedleń. Jednak obecnie działania władz, zaprzeczają zapewnieniom wyrażonym podczas spotkania.

Mieszkańcy obozowisk przy ul. Kamieńskiego i Paprotnej należą do społeczności Romów rumuńskich, która przybyła do Polski w latach 90. Ponieważ ziemia, na której zbudowali obozowiska należy do władz miejskich, mieszkańcy żyją w ciągłym zagrożeniu przymusowym wysiedleniem i innymi konsekwencjami prawnymi.

Zgodnie z międzynarodowym prawem praw człowieka, które jest wiążące dla Polski, władze nie mogą przeprowadzać przymusowych wysiedleń w sposób naruszający prawa człowieka i mają obowiązek chronić przed nimi wszystkie osoby. Mają też obowiązek zapewnienia, że wszystkie osoby, którym grozi wysiedlenie, są w stanie uzyskać dostęp do skutecznych środków zapobiegających naruszeniom ich prawa do odpowiednich warunków zamieszkania oraz innych praw. Decyzja o wysiedleniu musi być ostatecznością po wyczerpaniu wszystkich możliwych alternatyw dla osób, których dotyczy.

 

Fot. Tomasz Grzyb

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1805