Integracja społeczności romskiej w Europie to fikcja – Amnesty International

Integracja społeczności romskiej w Europie to fikcja

Romowie, którzy są największą mniejszością w Europie, wciąż doświadczają dyskryminacji w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej, a ich prawa podstawowe oraz prawo do mieszkania nie są gwarantowane, powiedziała Amnesty International w przededniu spotkania Europejskiej Platformy na rzecz Włączenia Romów.

Pomimo inicjatyw, jak przyjęcie przez Unię Europejską ram dotyczących Krajowych Strategii Integracji Romów czy powołanie w 2008 roku Europejskiej Platformy na rzecz Włączenia Romów, integracja społeczności romskiej nadal pozostaje daleka od rzeczywistości.

“Jako obywatele Unii Europejskiej, Romowie mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali obywatele państw członkowskich,” mówi Maciej Fagasiński, koordynator kampanii antydyskryminacyjnej w Amnesty International Polska. “Jednak doświadczają oni systematycznej dyskryminacji w życiu codziennym, są wykluczeni z życia społecznego i politycznego oraz spotykają się z ksenofobią i silnie zakorzenionymi stereotypami.”

“Romowie to jedna z nielicznych grup, wobec której rasistowskie komentarze nie spotykają się z potępieniem ale ze społecznym przyzwoleniem,” podkreśla Fagasiński.

Romowie nie mogę w pełni korzystać z praw, takich jak dostęp do mieszkania, edukacji, zatrudnienia oraz opieki zdrowotnej. Wielu Romów nadal życie w slumsach i jest grupą narażoną na przymusowe wysiedlenia (we Włoszech, Grecji, Francji, Rumunii i Serbii), co w jeszcze większym stopniu powoduje ich marginalizację i wyklucza społecznie. Edukacja, która mogłaby przerwać to błędne koło, również pozostaje poza ich zasięgiem. Romowie umieszczani są w specjalnych klasach i doświadczają dyskryminacji w dostępnie do szkolnictwa m.in. w Chorwacji, Czechach, Grecji, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech.

Amnesty International wezwała polską Prezydencję do dołożenia wszelkich starań, aby kraje członkowskie wprowadziły odpowiednią i jasno zdefiniowaną politykę wobec społeczności romskiej w Europie. Oczekuje się, że Prezydencja podejmie działania zmierzające do skutecznej i pełnej implementacji, przez wszystkie kraje członkowskie, ram Unii Europejskiej dotyczących Krajowych Strategii Integracji Romów.

Amnesty International podkreśla, że niezbędna jest reforma Europejskiej Platformy na rzecz Włączenia Romów. W ocenie Amnesty International instytucja ta nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Jej działalność może przynieść zdecydowanie bardziej wymierne efekty, jeśli tematyka zagadnień poruszanych przez Europejską Platformę na rzecz Włączenia Romów zostanie skoordynowania z działaniami i inicjatywami podejmowanymi przez instytucje Unii Europejskiej. Kluczowa jest również zinstytucjonalizowana współpraca pomiędzy Unią Europejską, państwami członkowskimi i przede wszystkim społecznością romską.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

2188