Irak – Faludża: Potrzeba zapewnienia ochrony dla cywilów – Amnesty International

Irak – Faludża: Potrzeba zapewnienia ochrony dla cywilów

         W ciągu ostatnich kilku miesięcy w wyniku zbrojnych ataków sił amerykańskich i irackich na Faludżę i inne miasta zginęło wielu cywilów, a własność cywilna została zniszczona. Amnesty International uważa, iż wiele z tych ofiar mogło wynikać z dyskryminujących i nieproporcjonalnych ataków.


 


            Amnesty International podkreśla, że rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Rząd Tymczasowy Iraku są prawnie zobowiązane do przestrzegania zasad wszystkich obecnie stosowanych traktatów dotyczących praw człowieka i prawa humanitarnego, których są sygnatariuszami oraz międzynarodowego prawa zwyczajowego, obowiązującego wszystkie państwa.


 


            Stany Zjednoczone i Rząd Tymczasowy Iraku powinny wydać swoim wojskowym jasne instrukcje dotyczące:


 


Ø       zakazu wszelkich bezpośrednich ataków na cywilów lub obiekty cywilne (w tym jako środek odwetowy);


Ø        zakazu ataków bez próby rozróżnienia pomiędzy celami wojskowymi a cywilnymi


(ataki dyskryminujące);


Ø       zakazu ataków, które, choć skierowane w uzasadnione cele wojskowe, to jednak mają znaczny wpływ na obiekty i ludność cywilną;


Ø       zakazu ataków na obiekty niezbędne do przeżycia dla ludności cywilnej;


Ø       zakazu ataków z użyciem broni, której pole rażenia nie może być dokładnie ustalone;


Ø       ludzkiego traktowania wszystkich więźniów, rannych, osoby chcące się poddać – więźniowie nie powinni być zabijani, przetrzymywani jako zakładnicy, torturowani a ich godność osobista nie powinna być naruszona (zwłaszcza poprzez upokarzające traktowanie);


Ø       podjęcia niezbędnych środków mających na celu ochronę ludności cywilnej przed zagrożeniami związanymi z operacjami wojskowymi, w tym nie umieszczanie obiektów wojskowych w okolicy dużej koncentracji ludności cywilnej;


Ø       karania wszelkich naruszeń prawa wojennego oraz zapewnienia, iż ludzie za nie odpowiedzialni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.


 


            Amnesty International podkreśla, iż wszyscy zatrzymani podczas i po operacjach wojskowych, bez wyjątku, powinni być zawsze ludzko traktowani z pełnym poszanowaniem ich praw wytyczonych przez postanowienia Konwencji Genewskiej. Żaden z zatrzymanych nie może być wywieziony na przesłuchanie poza terytorium Iraku. Podczas przesłuchań nie można wykorzystywać środków przymusu. Zatrzymani, których podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, powinni zostać postawieni przed niezależnym i kompetentnym sądem według procedur zgodnych z międzynarodowymi normami sprawiedliwości. Nie powinno się stosować kary śmierci czy też innych nieludzkich lub poniżających kar.


 


            Amnesty International wzywa dowódców zbrojnych ugrupowań w Faludży do wystosowania podobnych instrukcji do swoich podwładnych, dotyczących szczególnie:


Ø       zakazu wykorzystywania środków nie wojskowych, w tym ludności cywilnej i więźniów, w operacjach wojskowych, np. jako żywe tarcze;


Ø       zapewnienia, iż cywile, którzy nie chcą być zaangażowani w konflikt, nie doświadczą pogwałcenia praw człowieka za odmowę udziału;


Ø       zakazu celowego umieszczania obiektów wojskowych wśród ludności cywilnej;


Ø       zakazu brania zakładników;


Ø       zakazu tortur, okaleczeń, okrutnego traktowania, upokarzania czy egzekucji więźniów;


Ø       zapewnienia opieki rannym;


Ø       zezwolenia organizacjom humanitarnym, takim jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż, na pełny i nie utrudniony dostęp do więźniów;


Ø       umożliwienia działalności miejscowych i międzynarodowych organizacji humanitarnych;


Ø       publicznego potępienia naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego oraz natychmiastowego usunięcia osób podejrzanych o naruszenia ze stanowisk, na których mogliby dopuścić się dalszych naruszeń.


 


Tło wydarzeń


 


            Od miesięcy Faludża prawie codziennie była celem amerykańskich nalotów bombowych. 5 kwietnia 2004 roku żołnierze amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej (US Marines) przeprowadzili w mieście operację wojskową w celu znalezienia winnych zabicia w marcu czterech amerykańskich ochroniarzy. Walki w Faludży trwały wiele dni, zanim doszło do podpisania zawieszenia broni. Jednakże, sporadycznie wybuchały one na nowo przez kilka tygodni, dopóki siły amerykańskie się nie wycofały, a kontrola nad miastem została przekazana w ręce sił irackich. Według informacji ze szpitali i mediów, co najmniej 600 osób zginęło podczas walk; przynajmniej połowę z nich stanowili cywile, w tym dzieci.


 


            Po okresie względnego spokoju, amerykańskie naloty bombowe wznowiły ataki na „bezpieczne domy” rebeliantów, m. in. członków grupy Al-Tawhid wal-Jihad, która jest podobno dowodzona przez jordańskiego nacjonalistę – Abu Musab al-Zarqawi. Przyznał się on do organizowania wielu samobójczych ataków bombowych oraz brania zakładników. Szpitale podały, iż w lipcu w wyniku amerykańskich nalotów zginęło 14 osób, w tym dzieci.


 


            Dalsze naloty miały miejsce w sierpniu, wrześniu i październiku. Na początku września zginęło co najmniej 17 osób, w tym prawdopodobnie troje dzieci. 25 września po jednym z nalotów agencja prasowa AFP zacytowała lekarza: „Dostarczono nam 7 martwych osób i 11 rannych, w tym kobiety i dzieci”, podczas gdy oświadczenie amerykańskich wojskowych mówiło, że nalot miał za swój cel „spotkanie terrorystów w dzielnicy Faludży – Jolan.” 8 października kolejny nalot zabił 11 osób i ranił 17 innych podczas akcji, którą wojsko amerykańskie nazwało „dokładnym uderzeniem” na kryjówkę Abu Musab al-Zarqawi, podczas gdy lekarze i mieszkańcy okolicy powiedzieli, iż nalot trafił w dom, w którym wcześniej odbywało się przyjęcie weselne. Mówi się, że 20 października czworo dzieci i ich rodzice zostali zabici w kolejnym ataku na miasto.


 


            Amnesty International uważa, iż wiele z tych ofiar mogło wynikać z dyskryminujących i nieproporcjonalnych ataków wojsk amerykańskich.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4611