Iran: Trzeba przestać milczeć – nadszedł czas by skończyć z karą śmierci dla dzieci – Amnesty International

Iran: Trzeba przestać milczeć – nadszedł czas by skończyć z karą śmierci dla dzieci

W piątek 28 stycznia 2005, Komitet Praw Dziecka ONZ po rozpatrzeniu drugiego cyklicznego raportu na temat wprowadzania w życie zapisów Konwencji przez Iran wezwała Iran do:  • „podjęcia wszelkich kroków w celu natychmiastowego wstrzymania wykonania wszystkich wyroków śmierci nałożonych na osoby za przestępstwa, które popełniły w wieku poniżej 18 lat; zamiany tych wyroków na kary zgodne z zapisami Konwencji oraz do zniesienia kary śmierci dla osób które popełniły przestępstwa zanim ukończyły 18 lat, zgodnie z wymogami artykułu 37 Konwencji,“

a także do:  • „natychmiastowego zawieszenia wymierzania i stosowania wszelkich form tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania takich jak amputacja, chłosta lub kamienowanie za przestępstwa popełnione przez osoby poniżej 18 roku życia.“ (zob. paragrafy 30 i 72.b Wniosków Komitetu.)

         W czasie publicznej debaty nad raportem irańska delegacja oświadczyła, że wykonywanie wyroków śmierci za przestępstwa popełnione przez osoby nieletnie zostało zawieszone. W rozdziale poświęconym uwagom końcowym Komitet „potępia fakt, że egzekucje trwały nawet po opublikowaniu raportu wstępnego, a jedna z nich miała miejsce w dniu debaty nad obecnym raportem.”


        Przed posiedzeniem Komitetu 10 stycznia 2005, przedstawiciel irańskiej władzy sądowniczej miał zaprzeczyć jakoby władze irańskie przeprowadzały egzekucje na osobach nieletnich i określił te doniesienia mianem „zagranicznej propagandy” oraz stwierdził, że tego typu doniesienia „pochodzą z zewnątrz i ich celem jest zniekształcenie wizerunku Republiki Islamskiej.


        Amnesty International wzywa wszystkie kompetentne władze Iranu, w tym sądownictwo, do przestrzegania zaleceń Komitetu i do ich upublicznienia w celu zapewnienia ich wprowadzenia w życie.


        Amnesty International wyraża przekonanie, że nadszedł czas, by w Iranie zaprzestać skazywania dzieci na śmierć, wstrzymać wszystkie egzekucje nieletnich oraz by nie dopuścić do żadnych innych form przemocy wobec dzieci.


        Drugi cykliczny raport przedstawiony Komitetowi Praw Dziecka, a także uwagi końcowe Komisji znajdują się na stronie:


http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs38.htm

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4511