Kambodża: konieczne dalsze oskarżenia w sprawie zbrodni Czerwonych Khmerów – Amnesty International

Kambodża: konieczne dalsze oskarżenia w sprawie zbrodni Czerwonych Khmerów

-Wyrok w sprawie 001, pierwszej która została rozpatrzona przez Nadzwyczajny Trybunał Kambodży, jest wyrokiem historycznym, ale to wciąż tylko pierwszy krok na drodze ku sprawiedliwości dla prawie dwóch milionów ludzi, którzy umarli w wyniku masowych zbrodni popełnionych pod rządami Czerwonych Khmerów,- powiedziała Donna Guest, z-ca dyrektora ds. Azji i Pacyfiku w Amnesty International.
Nadzwyczajny Trybunał Kambodży skazał dzisiaj Kainga Guek Eava, znanego również jako Duch, za zbrodnie przeciwko ludzkości i poważne naruszenie Konwencji Genewskiej w związku z rolą jaką odegrał w masowych egzekucjach, torturach i innych zbrodniach. Skazany spędzi w więzieniu 19 z zasądzonych 35 lat.
Z 14 000 osób, które były więzione w Phnom Penh, w więzieniu S-21, znanym również jako Tuol Sleng, które było dowodzone przez Ducha w latach 1975-1979, przetrwało tylko 12. Reszta zmarła w wyniku tortur lub została stracona.
Amnesty International wyraziła zaniepokojenie, że poza tym przypadkiem, zostało zidentyfikowanych tylko kilka innych osób, które zostaną oskarżone przez Nadzwyczajny Trybunał.
-Nie jest to w pełni zgodne z mandatem Nadzwyczajnego Trybunału, który jest zobowiązany do osądzenia osób odpowiedzialnych za poważne zbrodnie popełnione pod rządami Czerwonych Khmerów,- powiedziała Donna Guest.
-Zidentyfikowanie pięciu czy dziesięciu osób, jako prawdopodobnie odpowiedzialnych za masowe okrucieństwa, nie jest wystarczające do zapewnienia sprawiedliwości na jaką zasługują Kambodżanie i do której są uprawnieni według prawa międzynarodowego.-
Decyzja w sprawie postawienia w stan oskarżenia pięciu osób obciążonych zarzutami w sprawie 002 zostanie podjęta pod koniec roku. Duch jest również jednym z oskarżonych w sprawie 002. Pozostałe osoby to wiodący politycy z czasów Czerwonych Khmerów: szef rządu Khieu Samphan, Minister Spraw Zagranicznych Ieng Sary, Minister Spraw Społecznych Ieng Thirith i Nuon Chea z Komunistycznej Partii Kampuczy, znany również jako -Brat nr 2-.
Przypadki 003 i 004, uzupełnione przez Biuro Współoskarżyciela we wrześniu 2009 mimo silnych protestów ze strony kambodżańskiego Współoskarżyciela, wymieniają pięciu podejrzanych za 40 przypadków morderstwa, tortur, bezprawnych zatrzymań, pracy przymusowej i prześladowania. Po przedstawieniu tych spraw, urzędujący Międzynarodowy Współoskarżyciela oświadczył, że Biuro nie będzie prowadzić więcej spraw.
-Postęp w trzeciej i czwartej sprawie może być osłabiany przez polityczne ingerencje ze strony kambodżańskich urzędników, którzy otwarcie sprzeciwiają się następnym dochodzeniom oraz przez spory pomiędzy kambodżańskimi i międzynarodowymi sędziami,- powiedziała Donna Guest.
Amnesty International wezwała sędziów do zakończenia swojej pracy nad obecnymi przypadkami, a Współoskarżyciela do przeglądu obecnej strategii w celu wypełnienia w pełni zadań wynikających z prawnego mandatu Nadzwyczajnego Trybunału.
Amnesty International wzywa również rząd Kambodży i ONZ do zapewnienia, że wszelkie wysiłki włożone w utworzenie Nadzwyczajnego Trybunału zapewnią długotrwałe wzmocnienie krajowego systemu sprawiedliwości oraz rządy prawa.
Tło sytuacji
Mandat Nadzwyczajnego Trybunału, jak to zostało zapisane w porozumieniu pomiędzy ONZ, a rządem Kambodży, oraz w prawie legitymizującym powstanie Trybunału, ma na celu -postawienie przed sądem przywódców Demokratycznej Kampuczy i osób odpowiedzialnych za zbrodnie i poważne naruszenia prawa kambodżańskiego związane ze zbrodnią, międzynarodowym prawem humanitarnym i zwyczajami oraz międzynarodowymi konwencjami uznanymi przez Kambodżę-, które zostały popełnione w czasie rządów Czerwonych Khmerów.
Dwadzieścia dwie strony, w tym byli więźniowie oraz rodziny ofiar okrucieństw popełnionych w słynnym więzieniu S-21, zeznawały podczas procesu Ducha. Nadzwyczajny Trybunał szacuje, że łączenie ponad 31 000 osób odwiedziło sąd, aby obserwować przesłuchania. Duch został skazany na 35 lat więzienia. Wyrok został zmniejszony o 5 lat, gdyż Trybunał uznał, że był on nielegalnie więziony przez Kambodżański Sąd Wojskowy oraz zaliczył mu dalsze 11 lat, które już spędził w więzieniu.
Obecnie Kambodża nadal posiada słaby system sprawiedliwości. Brak efektywnych rządów prawa, prowadzi do znaczących nadużyć i łamania praw człowieka w tym przemocy wobec kobiet, przemocy seksualnej, przymusowych eksmisji tysięcy ludzi żyjących w ubóstwie na terenie całej Kambodży.
KONIEC/

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

2639