Ośrodki all inclusive.
Detencja, przemoc, poniżenie

Kampania

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie znajdują bezpieczne schronienie w naszych domach, ale uchodźcy i migranci z innych krajów często są ofiarami polityki masowej detencji. Zamiast otrzymać pomoc doznają przemocy, są poniżani i pozbawiani wolności, jak przestępcy.

 

mapka osrodki strzezone w Polsce

Co to jest detencja?

Detencja to umieszczanie cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, czyli ośrodkach zamkniętych o więziennym charakterze. Osoby te są pozbawiane wolności, także, gdy nie popełniły żadnego przestępstwa. Cudzoziemcy mogą przebywać w strzeżonych ośrodkach maksymalnie dwa lata. W tym okresie nie mają prawa opuszczać tych placówek, a ich kontakt ze światem zewnętrznym jest ograniczony. Nie mogą m.in. posiadać smartfonów z Internetem.

Obecnie w Polsce funkcjonuje sześć strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Znajdują się one w miejscowościach: Lesznowola, Krosno Odrzańskie, Przemyśl, Biała Podlaska, Białystok i Kętrzyn. W sierpniu 2021 roku w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej powstały dwa tymczasowe ośrodki, które już zostały zamknięte: Wędrzyn oraz Czerwony Bór.

Detencja to psychiczne uszkodzenie człowieka w środku. Nieznany los. Myśli samobójcze. Codzienne obcowanie z okrutnymi strażnikami, którzy traktują nas jak przestępców. To miejsce, w którym nie życzę nikomu, aby się znalazł
Naazar z Iraku

DZIAŁAJ TERAZ!

Sprzeciw się okrutnej polityce masowej detencji!

Polska Straż Graniczna wbrew prawu rutynowo ignoruje prośby o ochronę międzynarodową osób przekraczających granicę polsko-białoruską i odsyła je z powrotem do Białorusi. Osoby, które mają szczęście uniknąć wywózki do Białorusi, niemal nieuchronnie trafiają na wiele miesięcy do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Są w nich umieszczane bez właściwej oceny ich indywidualnej sytuacji oraz wpływu, jaki zatrzymanie może mieć na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Tymczasem detencja powinna być stosowana jedynie w ostateczności, po wnikliwej analizie możliwości orzeczenia środków o charakterze wolnościowym i na możliwie najkrótszy czas.

PODPISZ PETYCJĘ!
OŚRODKI ALL INCLUSIVE znaczek i stempel 1080×1080 px
Kto jest umieszczany w detencji? Ośrodki all-inclusive - kampania Amnesty International

Kto jest umieszczany w detencji?

Zgodnie z polskim prawem w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców mogą przebywać zarówno mężczyźni, kobiety, jak i dzieci.

W detencji nie mogą przebywać:

 • osoby, dla których pobyt w detencji mógłby skutkować niebezpieczeństwem dla ich życia lub zdrowia;
 • osoby, które były poddane przemocy;
 • dzieci poniżej 15 roku życia, które przebywają w Polsce bez opieki;
 • ubiegające się o ochronę międzynarodową osoby niepełnosprawne oraz dzieci (niezależnie od wieku), które przebywają w Polsce bez opieki.

Brak właściwej oceny indywidualnej sytuacji cudzoziemców powoduje, że do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców kierowane są osoby, które nie powinny się w nich znaleźć. W ośrodkach przebywają np. osoby, które doświadczyły tortur i innych form przemocy w krajach pochodzenia, a także ofiary przemocy ze strony białoruskich lub polskich funkcjonariuszy na granicy polsko-białoruskiej.

Amnesty International sprzeciwia się również detencji dzieci, niezależnie czy są pod opieką, czy bez niej, czy są migrantami, czy osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową. Umieszczenie dziecka w ośrodku zamkniętym jest dla nich wydarzeniem traumatycznym, wywierającym druzgocący wpływ na rozwój psychofizyczny. Detencja dzieci jest niezgodna z prawem międzynarodowym, stoi w sprzeczności z zasadą najlepszego interesu dziecka, dlatego powinna być zakazana przez polskie prawo.

Dlaczego cudzoziemcy są osadzani w detencji? Ośodki all-inclusive - kampania Amnesty International

Dlaczego cudzoziemcy są umieszczani w detencji?

O umieszczeniu i przedłużeniu okresu pobytu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców decyduje sąd w formie postanowienia. Sąd nie działa jednak z własnej inicjatywy, lecz na wniosek złożony przez Straż Graniczną.

Cudzoziemcy są pozbawiani wolności w związku z toczącym się wobec nich postępowaniem o udzielenie ochrony międzynarodowej lub postępowaniem o zobowiązaniu do powrotu. W polskim prawie wymienione są konkretne przyczyny, z powodu których można umieścić cudzoziemców w detencji.

W świetle standardów międzynarodowych kierowanie do placówek detencyjnych cudzoziemców, którzy przekraczają granicę w sposób nieuregulowany, powinno stanowić środek o charakterze wyjątkowym. Wolność musi być przyjęta jako punkt wyjścia, ale jeśli ograniczenia prawa do wolności lub przemieszczania się są konieczne do osiągnięcia uzasadnionego celu, alternatywne środki nieizolacyjne powinny być preferowanym rozwiązaniem i powinny być zawsze rozważane przed detencją.

W polskim prawie alternatywami do detencji są:

 • obowiązek zgłaszania się w określonych odstępach czasu do wskazanego organu (Straż Graniczna);
 • wpłata zabezpieczenia pieniężnego w określonej wysokości;
 • obowiązek zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu;
 • przekazanie do depozytu wyznaczonego organu dokumentu podróży lub innego dokumentu tożsamości
Jak wygląda detencja? Ośrodki all-inclusive - kampania Amnesty International

Jak wygląda detencja?

Automatyczne stosowanie detencji wobec przekraczających granicę polsko-białoruską osób doprowadziło do powstania w Polsce nowych, tymczasowych ośrodków zamkniętych oraz zwiększenia liczby dostępnych miejsc w dotychczasowych ośrodkach. Jednocześnie zmniejszyła się w nich przestrzeń przypadająca na jedną osobę. Zgodnie z polskim prawem minimalna przestrzeń życiowa w tych ośrodkach to obecnie 2 m2 na osobę. To mniej niż standard obowiązujący w polskich więzieniach i dwukrotnie mniej niż standardy wynikające z prawa międzynarodowego. Prowadzi to do przepełniania placówek i pogarszania panujących w nich warunków.

Strzeżone ośrodki zapewniają niewiele prywatności, przetrzymywani w nich ludzie mają ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, a także ograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych, lekarzy, psychologów czy pomocy prawnej. Dużym problemem, z którym muszą zmagać się osoby przebywające w ośrodkach, jest też brak informacji i niepewność. Cudzoziemcy nie mają wiedzy na temat tego, na jakim etapie znajduje się ich sprawa, ani ile czasu spędzą w zamknięciu. Często są też proszeni o podpisanie dokumentów, które są sporządzone wyłącznie w języku polskim.

Osoby przebywające w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców zwracają również uwagę na złe traktowanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, polegające na lekceważącym i obraźliwym zachowaniu, rasistowskich uwagach, zwracaniu się do nich wyłączenie za pomocą przyporządkowanych im numerów ewidencyjnych, a także aktach przemocy.

Cudzoziemcy przebywający w detencji skarżą się również na upokarzający sposób przeprowadzania przeszukań. Nawet jeśli przenoszeni są z placówki, w której byli już poddani rewizji osobistej, w kolejnej zmuszani są do ponownej kontroli, polegającej na rozebraniu się do naga i wykonywaniu przysiadów.

Więcej informacji o sytuacji cudzoziemców w detencji w Polsce:

Pisaliśmy też o sytuacji osób przekraczających granicę z Białorusi w Litwie:

To był zdecydowanie najgorszy ośrodek. Strażnicy nie traktowali nas, jak ludzi. Nawet nie jak zwierzęta. Sprawiali, że czułeś się bezwartościowy, jak insekt. Niektórzy z nich wydawali się dumni, że porównaliśmy miejsce do Guantanamo. Kiedy wchodziłeś, mówili: Witamy w Guantanamo
Safir z Syrii o ośrodku w Wędrzynie

Poznaj historie zatrzymanych osób” “Pozdrowienia z detencji”

Kartak 1 Ośrodki all inclusive. Pozdrowienia z detencji
Kartka 1 Rewers - Pozdrowienia z Lesznowoli. Historia Fareeda Mustafy
Kartka 2 Ośrodki all inclusive. Pozdrowienia z detencji. Pozdrowienia
Kartka 2 Rewers Ośrodki all inclusive Pozdrowienia z Przemyśla. Historia Naazara.
Kartka 3 Ośrodki all inclusie, Pozdrowienia z detencji.
Kartka 4 Ośrodki all inclusive. Pozdrowienia z detencji
Kartka 5 Ośrodki all inclusive. Pozdrowienia z detencji.
Arrow
Arrow
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider
Wyślij kartkę solidarnościową - Ośrodki all-inclusive

Napisz kartkę solidarnościową do osób przebywających w detencji!

Wyślij wyrazy solidarności i nadziei, aby podnieść na duchu osoby pozbawione wolności ze względów migracyjnych!

Dołącz do naszego wydarzenia 17 września w barze Studio w Warszawie! Akcja pisania kartek solidarnościowych do cudzoziemców zamkniętych w polskich ośrodkach.


  Napisz kilka słów wsparcia dla osób zamkniętych w ośrodkach dla cudzoziemców!

  Twoje słowa wsparcia będą bardzo wiele znaczyć dla więzionych osób, podniosą ich na duchu, mogę przynieść nadzieję, że ich sytuacja się zmieni.

  Dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) w celu wysłania wiadomości solidarności dla osób przetrzymywanych w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce w ramach kampanii "Ośrodki all-inclusive. Detencja, przemoc, poniżenie" na czas realizacji działań statutowych. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

  Chcemy Cię informować o sile Twojego działania oraz sytuacji praw człowieka na świecie. Wiadomości, które od nas otrzymasz, będą dopasowane do Twoich zainteresowań.

  Pomóż! Działaj teraz!

  Sprzeciwiamy się nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu uchodźców na całym świecie, również w Polsce. Wesprzyj nasze działania. Przekaż darowiznę.

  Wspieraj

  Dowiedz się więcej na temat uchodźców i uczodźczyń w Polsce.

  Powiązane tematy