Stop przemocy wobec kobiet

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia, zdrowia, zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz dyskryminacji. Amnesty działa na rzecz zmian prawa i praktyki, by zapobiec przemocy wobec kobiet i domaga się sprawiedliwości dla osób, które jej doświadczyły.

 

1 NA 3 KOBIETY DOŚWIADCZA W SWOIM ŻYCIU PRZEMOCY.

Kampania

Przemoc wobec kobiet to zjawisko powszechne

Zobacz ile kobiet pada jego ofiarą

Walcz o zmianę prawa, aby zatrzymać przemoc!

Bezpieczeństwo dla ofiar

Sprawcy przemocy muszą być izolowani od osób pokrzywdzonych, a policja powinna mieć do tego uprawnienia.

Pomoc pokrzywdzonym

Wszystkie ofiary przemocy powinny otrzymać dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej i medycznej.

Ściganie sprawców

Zgodnie z Konwencją kary dla sprawców przemocy powinny być adekwatne do popełnionych czynów.
cytat z konwencji

O konwencji

Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i ma obowiązek jej wdrożenia. Konwencja ustanawia standardy działania władz w celu ochrony osób doświadczających przemocy i narażonych na nią.

Stop_przemocy.2AAA

Analiza stopnia wdrożenia konwencji

Wzywamy polskie władze do ochrony, przestrzegania i promowania praw kobiet zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, w tym do pełnego wdrożenia Konwencji antyprzemocowej. Co musi się zmienić, by Polska chroniła osoby doświadczające przemocy zgodnie ze standardem międzynarodowym?

  • Definicja gwałtu powinna być oparta na braku świadomej zgody, nie sprzeciwie kobiety.
  • Przemoc ekonomiczna powinna być zdefiniowana w polskim prawie.
  • Skuteczne mechanizmy izolacji sprawców przemocy domowej powinny chronić osoby doświadczające przemocy.
  • Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa w szkołach powinny być filarem systemu przeciwdziałania przemocy.

Cyberprzemoc wobec kobiet w Polsce

¼ młodych użytkowniczek Internetu (18-34 l.) w Polsce doświadczyła cyberprzemocy przynajmniej raz. Zwykle były to seksistowskie czy przemocowe komentarze wobec nich, ale wielu z nich również grożono przemocą seksualną, co pokazuje, że kobiety doświadczają cyberprzemocy ze względu na swoją płeć. Przeważająca większość respondentek (78%) czuła bezradność i osamotnienie w obliczu cyberprzemocy.

Cyberprzemoc jest formą przemocy wobec kobiet, a jej skutki są druzgocące dla atakowanych osób. Władze państwowe i administratorzy portali mają obowiązek zwalczać i zapobiegać również tej formie przemocy.

Powiązane tematy

Powiązany temat

Polska: Uczestnicy bezprecedensowej fali protestów w całym kraju powinni być chronieni, a nie atakowani

Powiązany temat

Europa w czasie COVID-19 jest dotknięta ukrytą pandemią: przemocą domową

Powiązany temat

Amnesty International składa raport ze stanu wdrożenia Konwencji antyprzemocowej w Polsce