Komisja Praw Człowieka ONZ: Czas na konkretne działanie – Amnesty International

Komisja Praw Człowieka ONZ: Czas na konkretne działanie

-Od początku swojego powstania Komisja odgrywa ważną rolę w promowaniu i ochronie praw człowieka. Jednakże posiada ona też mniej zaszczytne zapisy dotyczące wygrywania interesów politycznych i ekonomicznych kosztem konkretnych działań na rzecz obrony praw człowieka,- powiedział Claudio Cordone, Główny Dyrektor d/s Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych.

Jedną z najistotniejszych kwestii tegorocznej sesji będzie przegląd metod działania Komisji. Amnesty International przedstawiła dokumenty skupiające się na specjalnych procedurach prac Komisji i członkostwa w niej. Pomimo faktu, iż Libia przewodnicząca obecnie pracom Komisji, zdominowała tytuły prasowe, Amnesty International wierzy, że najważniejszymi kwestiami będą jednak zagadnienia poświęcone temu, jak Komisja najskuteczniej może promować i walczyć w obronie praw człowieka.

-Ochrona praw człowieka zaczyna się w domu. Członkostwo w Komisji jest przywilejem, który pociąga za sobą konsekwencje- w szczególności dla tych państw, które wchodzą w skład Biura,- dodał Claudio Cordone.

Amnesty International zwróciła się pisemnie do władz libijskich, a także do władz krajów -członków Biura Komisji (Australii, Chorwacji, Peru i Sri Lanki) wzywając je do użycia własnych środków w celu ratyfikacji konwencji dotyczących praw człowieka i do współpracy ze specjalnymi, tematycznymi sprawozdawcami, włączając skierowanie do nich otwartego zaproszenia do odwiedzenia danego kraju.

Ograniczania po 11 września 2001 pozostają jednym z najbardziej naglących problemów dotyczących praw człowieka. Środki przedsiębrane przez państwa w celu odparcia realnego czy tylko przewidywanego zagrożenia terrorystycznego, zarówno przed jak i po 11 września, od dawna miały duży wpływ na ochronę praw człowieka, włączając negatywny i długotrwały efekt na pokojowe korzystanie z praw człowieka.

-Zeszłoroczne wycofanie się z rezolucji dotyczącej praw człowieka i zwalczania terroryzmu, przekazało niszczący sygnał, wskazując na to, że główny organ praw człowieka ONZ czuje się niezdolny do zajęcia się najbardziej naglącą kwestią dotyczącą praw człowieka,- zadeklarował Claudio Cordone

Od czasu ubiegłorocznej sesji Zgromadzenie Generalne ONZ przyjęło rezolucję dotyczącą praw człowieka i zwalczania terroryzmu.

-Rezolucja Zgromadzenia Generalnego ONZ daje w wyraźny sposób do zrozumienia Komisji, aby nadal wzmacniać międzynarodową ochronę praw człowieka w kontekście podejmowanych przez państwa środków przeciwdziałania terroryzmowi,- powiedział Claudio Cordone.

-Komisja musi przejąć inicjatywę i ustanowić Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ do monitorowania wpływu, jaki na przestrzeganie praw człowieka wywiera ustawodawstwo bezpieczeństwa i środki przeciwdziałania terroryzmowi.-

Kolejną naglącą sprawą, jaką zajmie się Komisja, jest Irak. Amnesty International wzywała Radę Bezpieczeństwa ONZ do poważnego rozważenia możliwych efektów akcji wojskowej na całokształt praw człowieka i sytuację humanitarną narodu irackiego.

-Ochrona praw człowieka ludzi w Iraku musi być przede wszystkim wzięta pod uwagę przez każdego, kto planuje atak zbrojny. Niepokojącym jest fakt, że tak mało uwagi poświęca się prawom człowieka i sytuacji humanitarnej w Iraku. Powołanie obserwatorów praw człowieka, o których Komisja apelowała począwszy od 1993 roku, jest niezbędne-, podkreślił Claudio Cordone.

Amnesty International wzywa także Komisję, aby przedsięwzięła działania będące remedium na sytuację nie przestrzegania praw człowieka w Kolumbii, Demokratycznej Republice Konga, Izraelu i Terytoriach Okupowanych, Nepalu i Federacji Rosyjskiej/Czeczenii.

-W obliczu możliwego konfliktu w Iraku, wydaje się bardzo ważne, aby państwa, w których dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka nie zostały zapomniane.- stwierdził Claudio Cordone.

Dodatkowo Amnesty International nawołuje do podjęcia działań dotyczących poszczególnych zagadnień, w tym zniesienia kary śmierci, przyjęcia Protokołu Dodatkowego o prawach ekonomicznych, socjalnych i kulturowych, a także wzmocnienia ochrony praw człowieka dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

-Ta Komisja musi zademonstrować, że jej mandat do ochrony i promocji praw człowieka jest ważniejszy niż polityczne i ekonomiczne interesy własne poszczególnych państw członkowskich,- skonkludował Claudio Cordone.

Więcej informacji:
» Pełen raport w języku polskim Komisja Praw Człowieka ONZ 2003 – Czas na głęboką refleksję

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5068