Komisja Praw Człowieka ONZ: Dobra okazja zajęcia się sprawą naruszeń praw człowieka bez względu na to gdzie i kiedy mają miejsce – Amnesty International

Komisja Praw Człowieka ONZ: Dobra okazja zajęcia się sprawą naruszeń praw człowieka bez względu na to gdzie i kiedy mają miejsce

„Tortury oraz okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie lub karanie są zakazane we wszystkich okolicznościach, bez wyjątków i naruszeń, łącznie z okresem wojen, zamieszek i stanami wyjątkowymi. Komisja musi również uznać, że zeznania i inne dowody zdobyte w wyniku tortur czy znęcania się, nie powinny być brane pod uwagę w jakimkolwiek postępowaniu, oprócz tych, skierowanych przeciwko oskarżonym o tortury i maltretowanie” – powiedział Peter Splinter, przedstawiciel Amnesty International na szczycie ONZ w Genewie.


 


            „Władze mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Jednakże, kroki podjęte w celu zapobiegania lub odpowiedzi na ataki ze strony uzbrojonych grup lub osób będą skuteczne tylko wtedy, gdy będą zgodne z prawem międzynarodowym. Komisja może poprzeć to stanowisko poprzez zwiększenie uprawnień Niezależnego Eksperta w sprawach dotyczących działań antyterrorystycznych. Komisja może także upoważnić go do nadzoru oraz analizy wpływu środków powziętych przez państwa w walce z terroryzmem na prawa człowieka” – dodał Splinter.


 


            Podczas 61. sesji, organizacja skupi się również na zakazie kary śmierci, przemocy wobec kobiet, wpływowi biznesu na prawa człowieka, oraz na prawach człowieka uchodźców, starających się o azyl, przesiedleńców i innych bezpaństwowców. Zajmie się ona także szczegółowym zbadaniem przykładowych ustaleń związanych z prawami ludności rdzennej, ochroną osób zmuszonych do „zniknięcia” oraz Protokołem Dodatkowym do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Dodatkowo organizacja zwróci uwagę na podstawowe zasady i wytyczne zadośćuczynień i reparacji. W ubiegłych latach Komisji niezwykle często nie udawało się potępić poważnych i systematycznych naruszeń praw człowieka i wolności przez niektóre rządy.


 


            Organizacja namawia członków Komisji, aby położyli kres żenującemu nadużyciu praw człowieka w krajach takich jak: Irak, Federacja Rosyjska (Czeczenia), Stany Zjednoczone (Zatoka Guantánamo) i Zimbabwe. Ta porażka jest prawdziwą deficytu legitymizacji, którą Sekretarz Generalny Spotkania na Szczycie w sprawie Zagrożeń, Wyzwań i Zmian potraktował jako poddającą w wątpliwość całokształt pracy ONZ i jej reputacji. Każdy członek Komisji oraz państwo obserwator ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w 61. sesji, aby przywrócić Komisji wiarygodność i profesjonalizm.


 


            Amnesty International apeluje również do Komisji o podjęcie działań w sprawie sytuacji praw człowieka w: Kolumbii, Demokratycznej Republice Konga, Izraelu/ Terytoriach Okupowanych, Nepalu, Sudanie i Turkmenistanie.


           


            „Nepal jest u progu katastrofy praw człowieka – podstawowe prawa człowieka zostały zawieszone, a bezkarność się szerzy. Społeczność międzynarodowa musi podjąć natychmiastowe i zdecydowane działania, aby odsunąć Nepal znad tej przepaści. Komisja musi przyjąć istotną rezolucję w sprawie Nepalu oraz musi utworzyć stanowisko Specjalnego Sprawozdawcy nadzorującego sytuację praw człowieka” – powiedział Splinter.


 


            Amnesty International namawia członków i obserwatorów, aby wykorzystali szansę podczas 61. sesji Komisji Praw Człowieka ONZ do zgłębienia metod, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie reform ONZ ogłoszonych w raporcie Spotkania na Szczycie ONZ. Ma to na celu umożliwić ONZ bardziej skuteczne zaangażowanie w ochronę i promocję praw człowieka bez względu na czas i miejsce oraz na efektywne zareagowanie w sytuacjach kryzysowych.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4461