Kuwejt: Dochodzenie w sprawie śmierci w areszcie konieczne jako pierwszy krok w kierunku lepszego przestrzegania praw człowieka – Amnesty International

Kuwejt: Dochodzenie w sprawie śmierci w areszcie konieczne jako pierwszy krok w kierunku lepszego przestrzegania praw człowieka

Amer Khlaif al-Enezi był podobny przesłuchiwany początkowo przez siły bezpieczeństwa, po czym przekazano go publicznemu oskarżycielowi do dalszych przesłuchań. Z powodu trudności z oddychaniem został przewieziony do szpitala wojskowego. Już wtedy był w słabym stanie fizycznym i psychicznym. Zmarł, jak podano, 8 lutego 2005 około godziny 21 w szpitalu wojskowym w wyniku ataku serca. Amer Khlaif al-Enezi „przyznał się” do wszystkich zarzucanych mu czynów. Szczegóły dotyczące jego miejsca pobytu i stanu dnia 31 stycznia nie są znane.


 


Władze Kuwejtu muszą pilnie powołać niezależny organ prawny do zbadania sprawy śmierci Amera Khlaif al- Enezi w areszcie. Komisja ta powinna składać się z osób znanych ze swej bezstronności i kompetencji oraz być niezależna od instytucji bądź agencji mogącej być przedmiotem dochodzenia. Powinna być również przeprowadzona niezwłoczna, gruntowna, niezależna i bezstronna analiza kryminalna. Powołany organ prawny powinien być upoważniony do przesłuchania każdej osoby, mieć pełny dostęp do wszystkich dokumentów koniecznych do śledztwa oraz zapewnić ochronę wszelkich świadków i materiałów źródłowych. Wyniki i zalecenia tej komisji powinny być upublicznione, a podejrzanych powinno się przekazać wymiarowi sprawiedliwości zgodnie z zasadami sprawiedliwego procesu i orzekania kary śmierci.


 


Amnesty International całkowicie potępia akty przemocy dokonywane przez uzbrojone grupy oraz uznaje prawa i obowiązki państw do przekazywania domniemanych przestępców wymiarowi sprawiedliwości. Jednakże najważniejsze przy tym jest, żeby państwa respektowały prawa człowieka, jeśli chodzi o użycie siły, areszt, przesłuchanie, zatrzymanie i odpowiednio procedury rozprawy.


 


Amnesty International nakłania rząd Kuwejtu do zapewnienia, że nowe uprawnienia przyznane siłom bezpieczeństwa są zgodne ze stosownymi międzynarodowymi prawami człowieka i standardami, w tym z Podstawowymi Prawami ONZ (Basic Principles) oraz Zasadami Używania Broni i Siły przez Siły Bezpieczeństwa (Use of Force and Firearms) Law Enforcement Officials.


 


Aż 40 osób zatrzymano podczas czterech starć między siłami zbrojnymi i uzbrojonymi grupami od czasu wybuchu przemocy w ciągu ostatniego miesiąca. Amnesty International nalega na władze Kuwejtu, żeby przestrzegały i chroniły prawa wszystkich zatrzymanych zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (International Covenant on Civil and Political Rights) oraz Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiemu, poniżającemu traktowaniu lub karaniu (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), której Kuwejt jest stroną.


 


W szczególności władze Kuwejtu są nakłaniane przez Amnesty International do zapewnienia wszystkim zatrzymanym natychmiastowego kontaktu z adwokatem, lekarzem i rodziną. Organizacja nawołuje do niezwłocznego informowania zatrzymanych o wszelkich stawianych im zarzutach i doprowadzenia przed wymiar sprawiedliwości w celu niezwłocznego dokonania kontroli legalności ich zatrzymania. Powinni oni zostać oskarżeni i postawieni przed sądem w ciągu określonego czasu lub zwolnieni.


 


Amnesty International nalega na władze Kuwejtu, aby nie używały takich zdarzeń jako pretekstów do ograniczania prawa do wolności słowa i nie groziły zamknięciem lub zawieszeniem gazetom, które podnoszą sprawy interesu publicznego związane z ostatnimi wydarzeniami.  


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4496