List do marszałka Sejmu Andrzeja Leppera w związku z wizytą w Chinach – Amnesty International

List do marszałka Sejmu Andrzeja Leppera w związku z wizytą w Chinach

Amnesty International wierzy w uniwersalizm praw człowieka, w tym m.in. wolność sumienia, słowa, zakaz niewolnictwa i tortur oraz niezależność tych praw od różnic kulturowych, ekonomicznych czy religijnych. Wspomniane zasady zostały uznane za normy prawa międzynarodowego przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, a ich powszechność i niepodzielność wielokrotnie potwierdzona przez gremia międzynarodowe. Ponadto Rzeczypospolita Polska suwerennie uznała ich niezbywalność i uniwersalność m.in. podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu w 1993 roku. Z tego względu szczególnie niepokoją nas wypowiedzi przedstawicieli Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, kwestionujące fundamentalne reguły praw człowieka poprzez świadome pomijanie kwestii łamania podstawowych ludzkich praw w oficjalnych kontaktach z przedstawicielami władz ChRL.


 


Amnesty International od lat publikuje własne raporty i opracowania na temat przestrzegania praw człowieka na świecie. Wszystkie one oparte są na wnikliwych badaniach przypadków łamania praw człowieka, przeprowadzonych przez niezależnych i rzetelnych ekspertów naszej organizacji. Jednym z problemów, zajmujących istotne miejsce w prowadzonej przez nas działalności badawczej jest kwestia łamania praw człowieka wobec obywateli Chińskiej Republiki Ludowej oraz Tybetu. Jako przykład braku poszanowania praw człowieka w ChRL mogą posłużyć ostatnie wydarzenia w prowincji Guandong, gdzie chińscy mieszkańcy wsi przeciwstawili się przymusowym przesiedleniom i zbyt niskim odszkodowaniom z tego tytułu. W odpowiedzi na żądania protestujących, wojsko otworzyło ogień. Zginęło co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt osób.


 


Amnesty International jest zdania, że wspomniane wyżej postępowanie władz chińskich powinno spotkać się z powszechnym potępieniem, jako że jego ofiarami  padli niewinni obywatele, którzy w sposób pokojowy domagali się swoich praw. Zrozumienia dla sytuacji ubogich mieszkańców prowincji Guandong oraz sprzeciwu wobec niesprawiedliwości i samowoli władzy należałoby oczekiwać zwłaszcza od członków takiej partii jak Samoobrona RP, która w swym programie „Trzecia Droga Samoobrony RP” tak wiele miejsca poświęca koncepcji socjalliberalizmu, która przewiduje”…że obywatele mają prawo do wolności, w tym do takich wolności, w realizacji których państwo nie może być negatywne (nie może przeszkadzać) oraz do takich praw i wolności, w realizacji których państwo ma być pozytywne (ma obowiązek je zapewnić)”. Treść tego zapisu wyraźnie odwołuje się do funkcjonującej w prawie krajowym koncepcji praw i wolności obywatelskich, które wywodzą się bezpośrednio z międzynarodowego systemu praw człowieka.


 


Mamy nadzieję, że dopiero zakończona wizyta w Chińskiej Republice Ludowej pozwoliła Panu wyrobić sobie opinię na temat przestrzegania praw człowieka w tym kraju. Aby uzupełnić zakres posiadanych przez Pana informacji, przesyłamy w załączeniu rozdział poświęcony Chinom z ostatniego Raportu Rocznego Amnesty International. Gotowi jesteśmy ustosunkować się do wszelkich pytań na temat jego treści oraz z niecierpliwością oczekujemy Pana komentarzy w tej sprawie. Z przyjemnością dostarczymy Panu także wszelkie dodatkowe informacje, związane z przestrzeganiem praw człowieka na świecie oraz jesteśmy otwarci na dalszy kontakt.


 


 


Z poważaniem,


 


Małgorzata Zdunek


Dyrektorka


Stowarzyszenia Amnesty International

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4179