List otwarty do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej – Amnesty International

List otwarty do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej

2 grudnia 2002 r. skazano, w wyniku nieuczciwego procesu, na śmierć za działalność polityczną dwóch Tybetańczyków – Tenzina Delka oraz Lobsanga Dhondupa. Tenzin Delek Rinpocze był znany z pracy społecznej na rzecz kultury, religii i tożsamości narodowej Tybetańczyków. Był uczniem Dalajlamy, głosił ideę działań bez użycia przemocy oraz poszanowania naturalnego środowiska. Władze chińskie widziały w nim zagrożenie dla utrzymania kontroli w regionie. Lobsang Dhondup wbrew międzynarodowym protestom został stracony 26 stycznia 2003r.


 


Ciążący na Tenzinie Delku Rinpocze wyrok śmierci może być wykonany w każdym czasie po 2 grudnia br., kiedy to mijają dwa lata od prawomocnego skazania go przez sąd pierwszej instancji.


 


Polska jako członek wielkiej rodziny państw demokratycznych musi w zdecydowany sposób zajmować stanowisko w kwestiach dotyczących naruszeń podstawowych praw człowieka, uderzających w ludzką godność, zarówno względem państw małych i słabych jak i państw wielkich i mocarstwowych. Prawa człowieka są bowiem wartością uniwersalną i nadrzędną i nie mogą być przedmiotem politycznych targów i handlowych transakcji.


 


W związku z powyższym, przyłączając się do działań podejmowanych na całym świecie, wzywamy najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia wszelkich możliwych i stanowczych kroków w kontaktach z władzami ChRL, mających na celu anulowanie wyroku śmierci wydanego na Tenzina Delka Rinpocze oraz uzyskanie gwarancji ponownego rozpatrzenia jego sprawy w uczciwym i jawnym procesie z udziałem niezależnych obserwatorów międzynarodowych.


 


Stowarzyszenie Amnesty International Polska


Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu


 


Ks. Adam Boniecki


Jacek Bożek, Klub Gaja


Irena Dzierzgowska


Władysław Frasyniuk


Konstanty Gebert


Prof. Stanisław Godziński


Danuta Kuroń


Ks. dr Wiesław Niewęgłowski


Andrzej Potocki


Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka


Henryk Wujec

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4574