List otwarty do Niemiec w sprawie unijnej dyrektywy antydyskryminacyjnej – Amnesty International

List otwarty do Niemiec w sprawie unijnej dyrektywy antydyskryminacyjnej

Podczas spotkania z p. Welskop-Deffaa 5 lutego przedstawiciele organizacji walczących z dyskryminacją z całej Europy przedstawili dowody na to, że w innych krajach europejskich w dalszym ciągu ma miejsce dyskryminacja ze względu na religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną bez dostępu do prawnych środków zaradczych na szczeblu krajowym.
Amnesty International z zadowoleniem przyjęła przedstawiony przez Komisję projekt nowej Dyrektywy ws. równego traktowania jako pierwszy i konieczny krok prowadzący do zmiany tej sytuacji i zlikwidowania luki prawnej, która powstała po wprowadzeniu Dyrektyw z roku 2000. Ogólne unijne rozwiązania prawne, które wprowadziłyby tę samą ochronę i środki prawne we wszelkich sytuacjach przewidzianych w art. 19 TFUE, są niezbędne dla zapewnienia wszystkim obywatelom Unii Europejskiej jednakowej i skutecznej ochrony. Wreszcie byłaby możliwa jednakowa ochrona wszystkich osób w tych sektorach, gdzie dyskryminacja wciąż ma miejsce, takich jak dostęp do towarów i usług, warunki mieszkaniowe, służba zdrowia lub edukacja, bez względu na przyczynę dyskryminacji.
Amnesty International wierzy, że ze wszystkich państw członkowskich UE, Niemcy są najlepiej w stanie stwierdzić, w jaki sposób wprowadzenie europejskich standardów antydyskryminacyjnych wpływa na promocję krajowego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego. To właśnie dlatego Niemcy mogą się dziś szczycić swoimi prawami z zakresu równego traktowania. Niemcy są także krajem, który wielokrotnie deklarował swoje przywiązanie do walki o równość dla wszystkich. Przez wyrażanie oficjalnego sprzeciwu wobec zaproponowanej przez Komisję nowej unijnej dyrektywy antydyskryminacyjnej,
Niemcy nie tylko blokują negocjacje nad projektem w Radzie, ale także dają innym państwom członkowskim UE łatwą wymówkę dla usprawiedliwienia wolnego toku dyskusji w Radzie. Przede wszystkim jednak Niemcy wysyłają wielce niepokojący sygnał, że nie ma potrzeby podejmowania na szczeblu europejskim działań mających na celu walkę z dyskryminacją, która wciąż ma miejsce w Europie w bardzo wielu aspektach poza obszarem zatrudnienia, ze względu na orientację seksualną, religię lub wyznanie, wiek lub niepełnosprawność. W rezultacie Niemcy akceptują to, że niektórzy ich unijni partnerzy odmawiają ochrony milionom obywateli Unii Europejskiej.
W chwili, gdy:

  • istnieją poważne wątpliwości odnośnie tego, czy litewskie rozwiązania prawne dot. ochrony osób nieletnich przed szkodliwymi informacjami publicznymi nie są sprzeczne z prawem do wolności od dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;
  • UE podjęła historyczny krok starając się o zostanie stroną Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych;
  • badania Eurobarometr pokazują wzrost dyskryminacji ze względu na wiek;
  • niektórzy chcieliby wzorem szwajcarskiego referendum zakazać minaretów, by jeszcze bardziej ograniczyć wolność wyznania społeczności muzułmańskich zamieszkujących kraje UE,

brak działania ze strony UE jest szkodliwy i może negatywnie odbić się na ochronie praw człowieka.
Taki sygnał daje też do zrozumienia reszcie światu, a zwłaszcza krajom starającym się o członkostwo, że istniejące unijne standardy antydyskryminacyjne są wystarczające, co oznacza de facto, że różne formy dyskryminacji nie są objęte unijnym porządkiem prawnym.
Jeśli Niemcy w dalszym ciągu będą wyrażać sprzeciw wobec dyrektywy, miliony ludzi mogą zostać pozbawione dostępu do ochrony prawnej przez wiele następnych lat.
Amnesty International jest zdeterminowana do przeprowadzenia europejskiej mobilizacji w celu pociągnięcia Niemiec do odpowiedzialności za zablokowanie działań na szczeblu europejskim. W imieniu wszystkich niżej podpisanych Dyrektorów europejskich sekcji AI, Amnesty International wzywa Niemcy:

  • do wycofania sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję nowego ogólnego i istotnego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego na szczeblu europejskim,
  • oraz do wykorzystania swoich wpływów i doświadczenia z zakresu walki z dyskryminacją w celu wspierania unijnych i krajowych działań mających na celu promocję skutecznego egzekwowania równego traktowania dla wszystkich obywateli UE na wszystkich obszarach życia.

Z poważaniem (podpisy)

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

2801