Międzynarodowy Dzień Objectora – pozbawianie wolności osób odmawiających odbywania służby wojskowej w Izraelu ze względu na przekoniania – Amnesty International

Międzynarodowy Dzień Objectora – pozbawianie wolności osób odmawiających odbywania służby wojskowej w Izraelu ze względu na przekoniania

Wśród osób takich znajdują się Jonathan Ben-Artzi, siedmiokrotnie skazywany za odmowę pełnienia służby wojskowej oraz Noam Bahat, Haggai Matar, Matan Kaminer, Shimri Tzameret, Adam Maor – sygnatariusze “High School Seniors’ Letter”, w którym 300 nastolatków zwróciło się do premiera Ariela Szarona pisząc, iż nie będą brać udziału w represjach wobec ludności palestyńskiej, służąc w izraelskiej armii.


 


Wszyscy oni byli wielokrotnie skazywani na kary więzienia za odmowę pełnienia służby w izraelskiej armii. Amnesty International uznała ich za więźniów sumienia i wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.


 


Za objectora uznawana jest każda osoba podlegająca obowiązkowi pełnienia służby wojskowej, która odmawia spełnienia tej służby, ze względu na swoje przekonania, wynikające z motywów religijnych, moralnych, humanitarnych, filozoficznych, politycznych lub podobnych.


 


Jednocześnie bez względu na rodzaj motywowania swojego sprzeciwu, objector musi mieć zagwarantowane prawo do odmowy noszenia broni czy też udziału w wojnie lub konflikcie zbrojnym.


           


Jeśli za korzystanie z tego prawa zostanie on uwięziony wówczas Amnesty International uzna go za więźnia sumienia, chyba, że odmówi on również odbycia służby zastępczej o porównywalnej długości.


 


Służba zastępcza w Polsce


 


Na mocy ustawy o służbie zastępczej z 2003 r. odbywanie służby zastępczej uznaje się za spełnianie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie służby wojskowej.


 


Poborowy, który został przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego ma prawo złożyć wniosek do komisji wojewódzkiej ds. służby zastępczej o przeznaczenie go do służby zastępczej. O skierowanie do służby zastępczej można się ubiegać ze względu na wyznawanych przez poborowego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową.


 


Służba zastępcza w Polsce trwa 18 miesięcy, a dla absolwentów szkół wyższych – 6 miesięcy. Poradnik nt. odmowy służby wojskowej: http://www.pomocspoleczna.ngo.pl


 


 


Więcej informacji


www.amnesty.org.pl/objectorzy


http://web.amnesty.org/pages/iot_Conscientious_Objectors

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4840