Myanmar: Wolność dla 200 osób, jednak wiele osób pozostaje nadal w więzieniach – Amnesty International

Myanmar: Wolność dla 200 osób, jednak wiele osób pozostaje nadal w więzieniach

-Jednak wciąż istnieje nagląca potrzeba natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów sumienia spośród ponad 1100 więźniów politycznych. Namawiamy władze do tego, aby decyzja o wypuszczeniu ich na wolność nabrała rozmachu. Chodzi tu o bezwarunkowe uwolnienie wszystkich więźniów sumienia, łącznie z Daw Aung San Suu Kyi, bez względu na ich przekonania polityczne czy religijne.-


 


            -Zwolnienie więźniów sumienia powinno być pierwszym krokiem do zakończenia nadużyć wymiaru sprawiedliwości stosowanych w celu zatrzymania nastawionych pokojowo dysydentów. Jednak władze muszą zapewnić, że nie podejmą żadnych działań w celu ponownego zatrzymania uwolnionych więźniów, w przypadku wznowienia przez nich działań politycznych. Konieczne jest, aby rządy zagwarantowały, że wszyscy ludzie, łącznie z niedawno uwolnionymi więźniami, mogą korzystać z ich prawa do wolności słowa,  zgromadzeń i stowarzyszeń, bez obaw przed represjami- – dodała Catherine Baber.


 


            Ponad 1100 dziennikarzy, liderów grup studentów, zakonnic, nauczycieli, prawników, studentów, mnichów i rolników odsiaduje długoletnie wyroki wydane podczas nieuczciwych procesów za oznaki pokojowego sprzeciwu wobec systemu. Stan zdrowia wielu z nich jest zły i cierpią oni z powodu tortur i innych przejawów okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania.


 


            Korzystając z okazji, Amnesty International po raz kolejny powtarza wezwania skierowane do ęłęóPaństwowej Rady ds. Pokoju i Rozwoju (SPDC) o zapobieganie przyszłym bezprawnym zatrzymaniom, poprzez uchylenie praw pozwalających na zaskarżanie osób z powodu ich pokojowych działań na tle politycznym i religijnym. Rada ta musi także zapewnić, że przyszłe procesy będą zgodne z międzynarodowymi standardami o uczciwych procesach.


 


Tło wydarzeń


 


Część uwolnionych dzisiaj więźniów została zwolniona z reszty wyroku, zgodnie z przysługującym im prawem, za dobre sprawowanie. Wielu więźniów politycznych, łącznie z członkami partii NLD (Narodowa Liga na rzecz Demokracji), uwolnionych między listopadem 2004 r. a styczniem 2005 r., zostało ponownie aresztowanych po wznowieniu przez nich swojej działalności politycznej; zostali oni skazani na wysokie kary pozbawienia wolności. Nie wiadomo, czy oni również zostali dziś wypuszczeni na wolność wraz z innymi więźniami politycznymi. Wciąż napływają informacje o zatrzymaniach ze względów politycznych.


 


            Wśród uwolnionych dzisiaj więźniów znajduje się wiele osób, którym Amnesty International pomagała poprzez prowadzenie kampanii na ich rzecz; są to:


 


U Sein Hla Oo, były redaktor gazety, krytyk filmowy oraz członek partii NLD, który był przetrzymywany w więzieniu Myitkyina. Został on zwolniony warunkowo w ramahc amnestii w 1993 r., lecz w 1994 r. został ponownie aresztowany pod zarzutem przekazywania -spreparowanych informacji- zagranicznym dziennikarzom i dyplomatom oraz rozprowadzania materiałów politycznych. Został on skazany na siedem lat więzienia oraz zmuszony do odbycia znacznej części wyroku z 1993 r., gdyż władze uznały, że -złamał on daną im obietnicę i prowadził potajemne działania antyrządowe.-


 


U Khin Zaw Win, dentysta i zagraniczny student związany z Narodową Ligą na rzecz Demokracji, aresztowany na lotnisku w Yangon, gdy wybierał się do Singapuru został skazany za posiadanie dokumentów, dysków komputerowych i listów, które rzekomo zawierały -treści antyrządowe-. Znalazł się on wśród więźniów ukaranych w 1996 r. za rzekome próby przekazywania informacji o złych warunkach panujących w więzieniu Insein Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz za rozpowszechnianie informacji na terenie więzienia. Więźniowie ci zostali umieszczeni w wojskowych karcerach, byli zmuszeni spać na betonowych podłogach bez pościeli; zakazano im także widzeń z rodzinami.


 


Kyaw Min Yu, student aresztowany w związku ze swoją działalnością polityczną w 1989 r. w sumie został skazany na 17 lat pozbawienia wolności. Początkowo był on przetrzymywany bez postawienia mu zarzutów i bez procesu, a następnie został skazany na karę 10 lat więzienia pod zarzutem prób podburzania ludzi do rozruchów. Ten wyrok odbył on w całości. Następnie otrzymał drugi wyrok siedmiu lat więzienia, podczas gdy był on jeszcze w trakcie odbywania pierwszego wyroku związanego z rzekomym zaangażowaniem w rozpowszechnianie wiadomości z zagranicy na terenie więzienia Insein oraz w związku z kontaktowaniem się z Komisją Praw Człowieka ONZ odnośnie warunków panujących w więzieniu.


 


Niepotwierdzone raporty donoszą również, że U Win Tin, 75-letni redaktor, został także uwolniony. Aresztowano go 16 lat temu, 4 lipca 1989 r. i skazano na 20 lat pozbawienia wolności za stawianie politycznego oporu wobec władz. Odmówiono mu podstawowych praw, w tym prawa do sprawiedliwego procesu, materiałów do pisania i ludzkich warunków w więzieniu. W ubiegłym tygodniu, Amnesty International wraz z Reporterami bez Granic dostarczyli petycje skierowane do ambasad Myanmaru w Paryżu i Londynie w sprawie uwolnienia U Win Tin.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4339