Nadzwyczajny szczyt państw amerykańskich: region wymaga konkretnych działań – Amnesty International

Nadzwyczajny szczyt państw amerykańskich: region wymaga konkretnych działań

Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) przyjęła wiele rezolucji, które nawołują do poszanowania i wspierania fundamentalnych praw, istnieją również istotne umowy i konwencje, zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym, które obligują państwa do respektowania praw człowieka.

„W kwestii prawodawstwa w ostatnich latach poczyniono zasadnicze postępy. Jednak istotne jest, aby szczyt nie ograniczył się jedynie do wypowiadania pobożnych życzeń i pomysłów, lecz aby za jego sprawą stały się one niezwłocznie rzeczywistością”, podkreśliła Amnesty International.

Organizacja uważa, iż konieczne jest wyrażenie ze strony przywódców poparcia dla roli Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka i MiędzyamerykańskiegoTrybunału Praw Człowieka i podjęcie niezbędnych decyzji w celu regularnego zapewniania im znacznych i rosnących środków finansowych, a także jednoczesne przygotowanie projektu obiektywnych, bezstronnych i skutecznych mechanizmów, które zapewniłyby rygorystyczne stosowanie się do zaleceń i decyzji tych organów.

Jest również niezbędne, aby oficjalnie uznać demokratyczny i powszechny udział organizacji obywatelskich w przebiegu spotkań szefów rządów państw amerykańskich, szczególnie w Zespole ds. Kontroli i Przeprowadzania Spotkań na Szczycie. Należy zapewnić efektywne uczestnictwo tych organizacji i unikać arbitralnej protekcji, ponieważ istotna jest ich aktywna obecność i wkład, wykraczające daleko poza czystą formalność i biurokrację.

W ostatnich latach region jest świadkiem nieustannego i systematycznego naruszania fundamentalnych praw społeczeństwa.

Wobec istnienia takich zjawisk, jak wzrost wskaźnika ubóstwa, regularne nękanie obrońców praw człowieka, brak reakcji ze strony rządów na protesty społeczeństwa, powszechna korupcja w wymiarze sprawiedliwości, wydaje się oczywiste, że władze robią niewiele, aby w sposób odpowiedzialny stawić czoła nowym wyzwaniom.

„Problemy, z jakimi boryka się region, nie mogą czekać, nadszedł czas, aby wszyscy przywódcy w Ameryce zaczęli wprowadzać w życie konkretne rozwiązania w celu ochrony swoich obywateli”, stwierdziła Amnesty International.

Informacje ogólne

Szczyt, na którym zebrali się prezydenci i premierzy 34 państw członkowskich OPA, miał miejsce w Monterrey w Meksyku 12 i 13 stycznia.

Jednym z głównych celów było uzgodnienie programu politycznego, który posłużyłby jako podstawa dla rządów państw tego regionu.

Amnesty International została zaproszona na szczyt i uczestniczyła w nim w charakterze obserwatora, a także jako strona Międzynarodowej Koalicji Organizacji Broniących Praw Człowieka dla Ameryk.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4944